جنس کنودونتی Ancyrodella و نقش آن در تعیین مرز اشکوبها در سازندهای شیشتو وبهرام

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین غلامعلیان۱و۲ و محمد رضا کبریائی۲و۳ و محمد حسین قرایی۴
تاريخ برگزاری ۱۹ مهر ۱۳۸۴

Abstract:
Genus Ancyrodella is an index condont for Frasnian. This genera appeared in latemost Giventian (disparilis Zone) and disappeared at the end of Franian (linguiformis Zone). Four species of genera those are pointed out in this study are: Ancyrodella pristina, An. binodosa, An. curvata and An. nodosa .Two first species are index fauna for Givetian/Frasnian boundary. These two species are collected from Kerman sections .The disappearance of two species of  Ancyrodella curvata and Ancyrodella nodosa show the F/F crisis at the of Frasnian.

چکیده :
جنس Acyrodella یکی از کنودونتهای شاخص برای اشکوب فرازنین محسوب می گردد .این جنس در انتهای ژیوسین ظاهر شده  (disparilis Zone) و در انتهای فرازنین (linguiformis Zone) از بین رفته است. چهار گونه از آن که مورد توجه ما بوده اند.عبارتند :
An. pristina, An. curvata, An. nodosa, An. binodosa.
گونه های An. pristina  و An. binodosa با هم نشان دهنده شروع فرازنین (مرز G/F ) می باشند و ناپدید شدن An. nodosa و An. curvata  نشانه پایان فرازنین (مرز F/F ) می باشد.
 
مقدمه :
نمونه های جمع آوری شده از نواحی شرق و جنوب شرقی ایران دارای تعداد محدودی از عناصر جنس Ancyrodella هستند و یافته شدن آن محدود به مناطق کال  سردر و حوض  دوراه درطبس و هجدک و هوتک درکرمان می باشد. مقاطع حوض دو راه و کال سردر در امتداد کوههای شتری واقع شده اند و همچنین مقاطع هوتک و هجدک در شمال کرمان و مسیر جاده کرمان به راور هستند. وجود این جنس درنمونه های جمع آوری شده از ناحیه طبس قبلاً توسط یزدی ، 1999 گزارش شده است. همچنین درمطالعات جدید درمناطق فوق الذکر توسط مؤلفین گونه هایی از این  جنس بدست آمده اند.
 
بحث :
سازندهای شیشتو وبهرام در نواحی ازبک کوه و کوهای شتری رخنمون دارند و معادلهای آنهادر دیگر نواحی ایران وجود دارند. مطالعاتی که در سالهای اخیر بر اساس کنودنتها روی این سازندها (و توالیهای معادل آنها) انجام شده است منجر به یافته شدن گونه ها و جنسهای متعددی گردیده است. یکی از آنها جنس Ancyrodella است که باداشتن خصوصیات ویژه از دیگر جنسها باز شناخته می شود و سن آن انتهای ژیوسین تا آخر فرازنین می باشد. این جنس در لایه های مربوط به سازند شیشتو(دونین پسین ) در نواحی حوض دو راه وکال سردر فراوان می باشد و گونه های مهم آن عبارتند از An. nodosa و An. curvata که هر دو گونه سن فرازنین را برای لایه های محتوی خود نشان می دهند. دو گونه نیز از لایه های معادل سازند بهرام درناحیه کرمان بدست آمده اند که عبارتند از :  An. pristina و An. binodosa..
با توجه به موقعیت چینه شناسی لایه های محتوی این گونه ها سن ژیوسین پسین تا فرازنین پیشین برای قاعدهء سازند بهرام در ناحیه کرمان مشخص می شود .(disparilis- Middle falsiovalis Zones)
 
نتیجه گیری:
مطالعه نمونه های کنودونت بدست آمده از چندین نقطه ایران مرکزی نشان می دهد که جنس Ancyrodella  در تعدادی ازمقاطع ایران مرکزی (طبس و کرمان ) وجود دارد.با توجه به اینکه گونه های بدست آمده از این جنس از نظر بیواستراتیگرافی دونین پسین اهمیت زیادی دارند، لذا می توان از آنها جهت جدایش حدود بالایی و پائینی اشکوب فرازنین  استفاده کرد.
 

کلید واژه ها: سایر موارد