مطالعه بازوپایان سازند بادامودر ناحیه پابدانا (شمال زرند)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدعلی جعفریان۱ ، محمد داستانپور۲، محمد رضا کبریائی زاده، ۳ و ۱محمدرضا نیرآبادی۱ و محسن عابدی
تاريخ برگزاری ۱۹ مهر ۱۳۸۴

Abstract
The Pabdana section is located at the ۴۲ km North of Zarand.The thickness of Badamu Formation in this area is reaches to ۴۰ meters.The gray limestone bed has a lot of fossils such as Gastropods ,Corals, Amonites,Blemnites,Plecypods and specially brachiopods.
A bove brachiopods were studied and ۴ genus of brachiopods were recognized,those are as follow:
Arabicella ovalis,Avonothyris ? sp.
Lohoidothyris? sp.stiphirothyris? sp.
As a result ,the age of above mentioned brachiopds is middle jurassic (Bajocian).and more resemble with Jurassic brachiopods of  Saudi  Arabia (Dhruma  Formation) .
 
 

چکیده
مقطع پابدانادر فاصله 42کیلومتری شمال زرند ودر مجاورت معدن زغال سنگ پابدانا واقع شده است . ضخامت سازند بادامو در این محل بالغ بر 40 متر می باشد .واحد آهک خاکستری رنگ در این سازند دارای فونای فراوانی از آمونیت ها ، دوکفه ای ها ،مرجانها ، شکم پایان ، بلمنیت ها و بخصوص بازوپایان هست .مطالعه بازوپایان در این سازند منجر به شناسائی 4 جنس ذیل گردید:
Arabicella ovalis ,Avonothyris? sp., Loboidothyris? sp. , stiphrothyris? sp.                                                                                                                                بازوپایان فوق الذکر برای اولین بار ازایران گزارش می شوند وشباهت زیادی بابازوپایان نهشته های ژوراسیک
میانی عربستان (Dhruma Formation) دارند و سن آنها باژوسین می باشد.
مقدمه
در سال 1967 سید امامی آمونیت های سازند بادامو را مورد مطالعه قرار داد که حاصل آن معرفی 30 جنس از آمونیت های گوناگون و معرفی برش الگوی این سانند دردهکده تیتو(17 کیلومتری شمال و شمال خاوری زرند)بود.در طی این کار تحقیقی سید امامی  تمام  زونهای زیستی توآرسین تا باژوسین میانی ازBifrons تاHumphriesinumدراروپای باختری را در محل برش الگو  شناسایی  کرد.سازند بادامو همچنین در نواحی پابداناو هجدک ،اشکلی با ضخامت های متفاوت رخنمون دارد.
ضخامت بادامو تنها در محل برش الگو به  بیش از 100 متر می رسد.در سایر مناطق ضخامت آن به چند ده متر،  یا حتی چند متر کاهش می یابد.
 
بحث
مقطع پابدانا د رفاصله 42 کیلومتری شمال زرند و در مجاورت معدن زغال سنگ پابدانا واقع شده است و راه رسیدن به آن از طریق جاده آسفالته کرمان – زرند – کوهبنان می باشد.لیتوژی سازند بادامو در این ناحیه بترتیب شامل آهک های مارنی سبزرنگ – آهک  خاکستری رنگ حاوی فسیل (بازوپایان ، شکم پایان ، دوکفه ای ها ، آمونیت ها) و ماسه سنگ می باشد.که بطور پیوسته و هم شیب روی ماسه سنگ های سازند شمشک(لیاس)و زیر شیل های زغال دارسازند هجدک(باژوسین-باتونین) قرار دارد.از واحد آهک خاکستری رنگ به ضخامت 6 متر ،فسیل های فراوانی از بازوپایان بدست آمد که شامل جنس های ذیل می باشند:
Arabicella ovallis Cooper,1989
Avonothyris?sp. Buckman,1917
Loboidothyris?sp. Buckman,1917
Stiphrothyris? sp. Buckman,1917
بازوپایان مورد مطالعه شباهت زیادی با بازوپایان ژوراسیک میانی عربستان دارندکه توسط Cooper در سال1989.در سازند Dhruma مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته انددر اینجا به بیان برخی از ویژگی های  شاخص این جنس ها می پردازیم :
 Arabicella ovallis Cooper,1989
:این جنس برای اولین بار توسط  Cooper در سال 1989 از نهشته های ژوراسیک(باتونین-کالوین)عربستان گزارش شده است.با توجه به وجود این جنس در نهشته های باژوسین سازند بادامو در پابدانا، به نظر می رسد که این جنس در باژوسین هم وجود داشته است از ویژگی های شاخص  ان، اندازه بزرگ،elongate oval همراه با تحدب زیاد کفه پشتی  می باشدکومیسور جلویی متورم و sulciplicate  می باشد.
Avonothyris  ?sp.Buckman,1917 :
 اندازه آن بزرگ،elongate oval، همراه با تحدب زیادکفه شکمی می باشد.کومیسور جلویی sulciplicate،زاویه راس تیز، منقار کوتا ه، دارای لبه های قوی  و خطوط رشد مرکزی در سطح می باشد.
Stiphrothyris ? sp. Buckman,1917
 اندازه آن بزرگ،  elongate oval ،کفه های متورم، همراه با تحدب بیشتر کفه شکمی، لبه های گرد، زاویه راس قائمه، و کومیسور جلوئی تا حدودی sulciplcate  می باشد هم چنین سینوس کم عمق همراه با یک کوسنته و فولد باریک که شامل دو کوسته می باشد.
Loboidothyris ? sp.Buckman 1917
بزرگ، longitudinaly ovate، کفه شکمی عمیق تر از کفه پشتی، قسمت جلوئی تا حدودی گرد، لبه ها کاملا گرد، و زاویه راس تیز می باشد کومیسور جلوئی sulciplicate، منقار کوتاه و فورامن برزگ permsothyridid  و سینوس کم عمق و فولد نیز کوچک است
تمام بازوپایان فوق الذکر متعلق به را سته Terebratullida می باشننددرصدفراوانی آنها به صورت ذیل می باشد: جنس 70% Stiphrothyris ، ،10%Arabicellal ,15% Avonothyris و 5% Loboidothyris  می باشد.
 

کلید واژه ها: کرمان