روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و کاربرد آن در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای، منطقه تکاب

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری پانزدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده وحید حسینی
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۷۵

روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و کاربرد آن در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای، منطقه تکاب

کلید واژه ها: سایر موارد