بیواستراتیگرافی دونین پسین در کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد داستانپور و محمدرضا وزیری سهیلا سهیلی
تاريخ برگزاری ۲۰ مهر ۱۳۸۴

Abstract:
       Late Devonian biofacies are extended through out northern part of the Kerman province. Faunas of Brachiopods, Corals, Trilobites and Crinoides were studied in detail from eight sections. All the faunas indicate Frasnian and Famennian stages. Both biofacies and litofacies indicate that a shallow marine of platform type deposition existed through out Kerman. Mass extinction and evolution at the Frasnian- Famennian boundary is correlative with the geochemical variation at this region

چکیده:
      رخساره‏های بیولوژیکی دونین پسین در شمال استان کرمان گسترش دارند. سنگواره‏های بازوپایان، مرجان‏ها، تریلوبیت‏ها و کرینوئیدها از هشت رخنمون در شمال کرمان مورد بررسی دقیق قرار داده شد. سنگواره‏های موجود سن فراسنین و فامنین را برای لایه‏های رسوبی منطقه معرفی می‏نمایند. رخساره‏های بیولوژیکی و رخسار‏ه‏های سنگی حاکی از محیط رسوبی کم‏عمق دریایی از نوع پلت فورم (Platform) هستند. انقراض گروهی و تکامل حیاتی در مرز فراسنین- فامنین با تغییرات ژئوشیمیایی این ناحیه مطابقت دارد.
 
مقدمه:
      در طول زمان دونین پسین دریایی کم‏عمق قسمت اعظم ایران از کوه‏های زاگرس در شمال بندرعباس تا کرمان، طبس، اصفهان و البرز را در قلمرو خود داشته است. در این زمان ایران در بخش شمالی قاره گندوانا قرار داشته است. رخساره‏های بیولوژیکی متعلق به زیر دوره دونین پسین بیش از سایر سری‏های دوره‏های پالئوزوئیک در ایران گسترش دارند. قسمت اعظم لایه‏های متعلق به این زیر دوره از سنگ‏های آهکی فسیل‏دار تشکیل شده که سنگواره‏های بازوپایان و مرجان‏ها بیش از سایر سنگواره‏ها گسترش دارند. مطالعه بیواستراتیگرافی منطقه به عنوان مطالعات پایه برای تعیین سن نسبی، نوع محیط رسوبی، گسترش دریایی و سایر پدیده‏های زمین‏شناسی ضروری می‏باشد. در سال‏های اخیر منابعی چند در خصوص چینه‏شناسی سیستم دونین در ایران منتشر شده است از جمله: مگهی و استون (Macghee and Stton, 1981)، قدس (1982)، بوکات (Boucot, 1984)، داستانپور (1991و 1994و 1996و 2000)، ونت و همکاران (Wendt et al, 1997)، داستانپور و آفتابی (2001) و مورزادک و همکاران (Morzadec et al, 2001) را می‏توان نام برد. هدف از این مقاله آنستکه تحقیقات چند ساله را در مجموعه‏ای خلاصه ارائه نماید.
 
بحث:
       رخنمون‏های دونین پسین در شمال کرمان گسترش دارند. بخش زیرین توالی سنگ‏های دونین پسین معمولاً بطور هم‏شیب بر روی سنگ‏های قدیمی‏تر قرار گرفته و در اغلب رخنمون‏ها مرز دونین با تورنازین تدریجی بوده و به کمک سنگواره‏های شاخص مشخص می‏گردد.
       در این تحقیق 8 رخنمون در شمال کرمان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج حاصل از بیواستراتیگرافی منطقه با سایر نقاط ایران مقایسه شده است. کاملترین رخنمون دونین پسین در شرق دهکده هوتک 25 کیلومتری شمال‏غرب کرمان ملاحظه شده است. در این برش ستبرای لایه‏های منتسب به دونین پسین 275 متر می‏باشد که عمدتاً از لایه‏های آهکی، آهک مارنی، آهک دولومیتی با میان لایه‏هایی از ماسه‏سنگ و شیل تشکیل یافته است. سنگواره‏های بازوپایان، مرجان‏ها، کرینوئیدها و تریلوبیت‏ها به ترتیب از فراوان‏ترین فسیل‏های بی‏مهرگان این زیر دوره هستند.
       از سنگواره‏های بازوپایان بیش از چهل گونه و جنس شناسایی شده‏اند که نمونه‏های شمال‏شرق باغین قبلاً منتشر شده است (داستانپور، 1378). اغلب سنگواره‏های بازوپایان منطقه به راسته‏های اورتیدا، رینکونلیدا، اسپریفریدا، استروفومنیدا و تربراتولیدا تعلق دارند. در مرز فراسنین و فامنین تعدادی از نمونه‏های بازوپایان منقرض شده و نمونه‏های جدید از قاعده فامنین ظاهر شده‏اند. این تغییرات بیولوژیکی با تغییرات ژئوشیمیایی تطابق دارد (داستانپور و آفتابی، 2002). بازوپایان این منطقه با سنگواره‏های البرز و جنوب‏غرب افغانستان تشابه زیادی دارند (داستانپور، 1376). مرجان‏ها در اغلب رخنمون‏های دونین پسین دیده می‏شوند. در دو برش یکی در شرق ناودیس هجدک بنام برش هروز و دیگری در غرب این ناودیس و در جنوب‏شرق امام‏زاده محمد بصورت ریف مرجانی ظاهر شده‏اند. مرجان‏ها همگی به روگوزا (Rugoza) و تابولاتا (Tabulata) تعلق دارند. جنس‏های دیسفیلوم (Disphyllum)، هگزاگوناریا (Hexagonaria) و آلوئولایت (Alveolites) از فراوان‏ترین فسیل‏های مرجانی در منطقه هستند. تعدادی از نمونه‏های مرجانی برش گریگ قبلاً توسط داستانپور (1375) منتشر شده است. مرجان‏های منطقه در محل رشد قرار داشته و با مرجان‏های البرز (قدس، 1982) قابل مقایسه هستند.
       سنگواره کرینوئیدها در طول برش‏های دونین پسین منطقه ظهور نموده‏اند. تعدادی از سنگواره‏های رخنمون‏های هوتک و شمس‏آباد مورد شناسایی قرار گرفته که بیشترین تجمع آنها در لایه‏های فامنین و تورنازین مشاهده شده است. نتایج تحقیقات این قسمت بصورت مجموعه‏ای در حال انتشار است. گرچه سنگواره تریلوبیت‏ها در اغلب لایه‏های آهک مارنی نازک لایه دونین پسین دیده می‏شود؛ ولی بیشترین گسترش آنها در یک لایه آهکی به ستبرای حدود 30 سانتی‏متر در فاصله 30 متر بالاتر از ماسه‏سنگ کوارتزیتی قاعده دونین پسین در برش هروز 65 کیلومتری شمال کرمان شناسایی شده است. نمونه‏هایی از زیر خانواده تریلوبیت آستروپیژن (Asteropygine) اخیراً توسط مورزادک و همکاران (Morzadec et al, 2002) معرفی شده است.
       فسیل سایر بیمهرگان از جمله بریوزوئرها، شکمپایان، دوکفه‏ای‏ها، سفالوپودها و تنتاکولیتیس نیز در لایه‏های زیر دوره دونین پسین در کرمان وجود دارند.
       تمامی سنگواره‏های مذکور اشکوب‏های فراسنین و فامنین را برای لایه‏های مورد مطالعه معرفی می‏نمایند. از طرف دیگر فسیل‏ها و رخساره‏های بیولوژیکی و سنگی مؤید رسوبگذاری در یک محیط کم‏عمق دریایی هستند.
 
نتیجه‏گیری:
       نتایج تحقیق و بررسی بیواستراتیگرافی لایه‏های دونین پسین در کرمان بشرح زیر است:
1- سنگواره‏های بازوپایان، مرجان‏ها، کرینوئیدها و تریلوبیت‏ها به ترتیب فراوان‏ترین سنگواره بیمهرگان این زیر دوره در منطقه هستند.
2- تمامی سنگواره‏های مورد مطالعه سن فراسنین- فامنین را برای لایه‏های دربردارنده معرفی می‏نمایند.
3- تغییرات بیولوژیکی و ژئوشیمیایی در مرز اشکوب‏های فراسنین و فامنین دیده می‏شود.
4- سنگواره‏های مذکور حاکی از آنستکه در طول دونین پسین دریایی کم‏عمق از نوع پلت‏فورم (Platform) این منطقه را می‏پوشانیده است.
5- تشابه بازوپایان منطقه کرمان با البرز و جنوب‏غرب افغانستان مؤید آنستکه دریای دونین پسین از کرمان بطرف شمال و شمال‏شرق تا افغانستان گسترش داشته است.

کلید واژه ها: کرمان