وارون سازی AVO

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسین رزمی
تاريخ برگزاری ۰۱ آبان ۱۳۸۴

Abstract
A CDP gather was checked for our hypothesis. For this reason an iterative and linearized inversion algorithm carried out in the x-t domain has been applied to a CDP gather. Sonic log from well ipac A#۱ of Aboozar field located close to the seismic line is used to generate the initial starting model for the inversion: other necessary logs are created by sonic log. It was tested the geologically realistic that the starting model have an accurate impedance structure that the prospective pay zone will have mechanical properties consistent with the presence or absence of hydrocarbons. The inversion, performed with starting model in pay zones having a Poisson’s ratio of ۰.۱۶ appropriate with hydrocarbon saturation in the target zone, there is convergence from the initial to the real seismic gather.
After inversion target divided into ۳ zones of different poison ratio ۰.۱۸, ۰.۲۵ and ۰.۴ that indicate gas,oil and water zones respectively

چ˜یده
وارون سازی AVO پروسه ای است ˜ه از طریق آن می توان مدل زمین شناسی را از داده های لرزه ای پیش از بر انبارش استخراج نمود.
در این مطالعه لرزه نگاشت مصنوعی با استفاده از معادله زوپریتس(موج تخت) ساخته شد. نگار سرعت موج S با استفاده از معادله ˜استانیا و نگار جگالی با استفاده از معادله گاردنر بدست آمده ساخته شد. سبس وارون سازی خطی و محدود شونده بر روی مدل ساخته شده اعمال گردید.  
وارون سازی با مدل اولیه اشباع از گاز آغاز گردید. ضریب پواسون در منطقه هدف با استفاده از معادلات بیوت و گسمن 16/0 انتخاب گردید. پس از وارونگی تقسیم هدف به سه منطقه با ضریب پواسون های 18/0، 25/0 و 4/0 مشاهده گردید ˜ه نشاندهنده سه منطقه گاز، نفت و آب می باشد.  
مقدمه
وارون سازیAVO بروسه ای است ˜ه مدل زمین شناسی را می توان از طریق ساختن لرزه نگاشت مصنوعی و تطبیق آن با لرزه نگاشت واقعی با استفادخ از این بروسه استخراج نمود.
 وارون سازیAVO   دارای خواص زیر است:
1- ت˜راربذیری 2- خطی بودن 3- ی˜تا نبودن 4- هدایت شونده در ی˜ محدوده 
بعد اقدام به دادن مدل اولیه گازی، سپس ساخت انباشت مصنوعی ودر انتها وارون سازی شد.
وارون سازی با استفاده ار نرم افزار همپسون – راسل صورت گرفت .
 پردازش داده های چاهی
داده های چاهی که برای ساختن مدل اولیه استفاده شد از چاه شماره 1 میدان ابوذر می باشد . شکل 1 نگارهای چاهی اولیه مورد استفاده در مدل سازی را نشان می دهد .
همانطور که از ش˜ل مذ˜ور مشاهده می شود از عمق304 متر به سطح فاقد نگار صوتی و ˜املاً فاقد نگار چگالی می باشد .
در ابتدا ی پردازش زمان-عمق نگارهای چاهی با استفاده از داده های VSP[1] ˜ه در سال 1960 توسط شر˜ت U.G.C.[2] برداشت شده بود، تصحیح گردید. بجای درونیابی خطی ،بعلت وجود چند نقطه بی- هنجار در نمودار از برازش چند ضلعی نرم استفاده گردید..
برای ساختن نگارچگالی ازمعادله گاردنر[3])گاردنر 1956)(V1/4) استفاده نشد، در عوض در ابتدا یک برازش نمایی بین نگار چگالی و نگار صوتی برای اعماق پائین در چاهA#2 انجام شد(تنها قسمت ˜وچ˜ی از چاه A#2 دارای نگار چگالی بود).  
با استفاده از برازش نمایی معادله 3566/.Vp*1234/.Density= برای رابطه این دونگاربدست آمد سپس این رابطه برای داده های نگار چگالی چاهA#1 تعمیم داده شد.
 برای نگار سرعت موج برشی از معادله کاستا نیا(˜استانیا و هم˜اران 1985 )که بصورت زیراست ،استفاده گردید .
36/1*Vs+16/1=Vp
سپس نسبت پواسون با استفاده از رابطه VP و VS بدست آمد .
برای هدف مشخص شده، ضریب پواسون مدل گازی یعنی عدد 16/. وارد شد.این نسبت پواسون با استفاده از معادلات بیوت(1956) و گسمن(1951) بدست آمد.
برای اینکه اسپای˜های موجود در نگارها باعث اشکال در مدل مصنوعی نشوند ونیز برای کمتر نمودن زمان محاسبه، مدل مصنوعی نگارها بلوک بندی شدند، منطقه بلوک بندی بصورت لایه هایی با ضخامت 5 متر در درون لا یه هدف و10 متر در بیرون از هدف بلوک بندی شدند.
نگارهای پردازش شده در شکل2 دیده می شود .
مدل سازی
مدل سازی با استفاده از معادله زوپریتس با روش ردیابی پرتو انجام گردید. در اینجا ما دو منطقه را برای مدل سازی انتخاب نمودیم، منطقه داخل هدف و منطقه بیرون هدف، که در منطقه داخل هدف مدل سازی با معادله زوپریتس کامل انجام می گیرد. هدف از این روش محدود کردن زمان برای مدل سازی می باشد .
با این فرض ˜ه فاز موج˜ ما صفر می باشد  با بدست آوردن طیف دامنه در پنجره شامل هدف و ع˜س تبدیل فوریه، موج˜ را استخراج نمودیم.
 وارون سازی
وارون سازی با استفاده از روش خطی معمولی انجام  شد. در این روش، تغیرات هر پارامتر را محدود کردیم.
بیشترین تغییرات را به سرعت موج برشی S و ضخامت دادیم، زیرا سرعتهای موج S بصورت محاسبه ای بدست آمد وضخامت پوش گازی نیز مشخص نبود، همچنین چگالی پارامتری است که تغییرات کمی دارد، بنابراین حد تغیرات آن را نیز به3/. محدود کردیم .
وارون سازی را برای دورافت های نزدی˜ در ابتدا انجام داد یم. سپس وارون سازی را برای تمام دورافتها انجام دادیم.
پس از وارون سازی با مدل اولیه گازی مشاهده گردید که مدل مصنوعی با مدل اصلی همگرا شده اند و مدل نهایی نیز دارای ضریب پواسون مدل گازی می باشد اما هدف به سه منطقه با ضریب پواسون حدود 18/0 ،25/0 4/. تقسیم شده است ˜ه نشاندهنده سه لایه گاز،نفت و آب می باشد. .ش˜ل 3 مدل بعد از وارون سازی را نشان می دهد.

کلید واژه ها: وارون‌سازی ردیابیپرتو ژئوفیزیک سایر موارد