شبیه‌سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از مدل ریاضی و GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده خدائی،‌کمال * ، ناصری،‌ حمیدرضا** ، اسدیان، فرهاد
تاريخ برگزاری ۳۰ آبان ۱۳۸۴

چکیده :
در چند سال اخیر، استفاده از سیستم‌هاى اطلاعات جغرافیایى (GIS) براى مطالعات و مدیریت آب‌هاى زیرزمینى، رشد روزافزون داشته است. امروزه GIS براى ایجاد پایگاه اطلاعاتى رقومى جهت آماده کردن، بازبینى و وارد نمودن داده‌ها و پارامترهاى مدل، و نمایش خروجى مدل به طور وسیعى مورد استفاده قرار مى‌گیرد. در این مطالعه، دشت تسوج به دلیل وضعیت بحرانى آب زیرزمینى انتخاب شده و مدل تفهیمى منطقه براساس مطالعات هواشناسى، هیدرولوژى ، زمین‌شناسى و هیدروژئولوژى در محیط GIS با استفاده از نرم‌افزارهاى ARC/INFO و ArcView تهیه شده است. مدل ریاضى آب زیرزمینى به روش تفاضل محدود با استفاده از نرم‌افزار PMWIN[۱] تهیه شده و براى ترکیب GIS و مدل ریاضى از روش اتصال سست[۲] استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان مى‌دهد که GIS پیش‌پردازشگر و پس‌پردازشگر بسیار خوبى براى مدل‌هاى ریاضى آب‌زیرزمینى بوده و فرآیند تهیه مدل را تسریع و دقت شبیه‌سازى و پیش‌بینى‌ها را بهبود مى‌بخشد.
 
لغات کلیدى : GIS ـ  مدل ریاضى ـ آب زیرزمینى ـ دشت تسوج
 
Abstract:
In a few last years, GIS is used for groundwater studies and management incrementally. Today, GIS is used to construct digital database for preparing, manipulating and entering model parameters as well as model output display. The Tassuj plain has selected due to its critical condition of groundwater. The conceptual model has developed considering climatological, hydrological, geological and hydrogeological studies in GIS environment using ARC/INFO and ArcView. Groundwater modeling has developed using PMWIN through finite difference method. To integrate GIS and model, Losse-coupling method has used. The results show, GIS makes a good pre-processor and post-processor for groundwater modeling. In addition, GIS reduces the amount of data preparation work, and improves the simulation and predictions accuracy.

کلید واژه ها: سایر موارد