بازالت‌های جنوب دانسفهان و گوشته منشاء متاسوماتیزه آنها

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا قربانی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     ژئوشیمی عناصر نادر بازالت‌های ترشیری جنوب دانسفهان کلیدی است جهت پی بردن به گوشته ناحیه منشاء این بازالت‌ها. بازالت‌های مذکور، دارای ویژگی کالک‌آلکالن بوده و الگوهای عناصر نادر آنها مشخصه جزایر قوسی است. این اختصاصات نشانگر ماگماتیسم از یک گوه گوشته است که عناصر متحرک (Sr,K,Rb,Ba) توسط سیالات زون فرورانش بدان افزوده گردیده است. این سیالات از لبه اقیانوسی فرورونده نئوتتیس مشتق گردیده و گوشته را متحمل متاسوماتیزم نموده‌اند. نسبت عناصر نادر Ba/Rb, Rb/Sr و Th/U موجود در بازالت‌ها بویژه در تشخیص نوع کانی‌های متاسوماتیک توسعه یافته در گوه گوشته تعیین کننده می‌باشند. نمونه بازالت واجد نسبت پائین‌تر Ba/Rb و نسبت‌های بالاتر Rb/Sr و Th/U نماینده ماگمایی است که با گوشته محتوی فلوگوپیت در تعادل بوده است. دیگر نمونه بازالت که محتوی مقادیر نسبی Rb پائین‌تر و k و Sr بیشتری است، نماینده ماگمایی است که با گوشته متاسوماتیزه محتوی آمفیبول در تعادل بوده است

کلید واژه ها: سایر موارد