بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب و جنوب غرب مشهد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پژواک دیدار
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     توده گرانیوئیدهای جنوب مشهد در استان خراسان قرار دارد که سنی معادل تریاس بالایی- ژوراسیک زیرین دارا می‌باشد. این گرانیتها شامل 3 فاز زیر می‌باشند:
1- گرانیتها و گرانودیوریتهای gr1: این گرانیتها به دو فاز گرانیتهای روشن (لوکوکرات تا هولوکوکرات) و گرانیتهای تیره بیوتیت دار تقسیم می‌شوند و در ضمن پگماتیتهای gr1 هر دو نوع گرانیت را قطع می‌کند.
2- مونزوگرانیتهای مسکوویت و بیوتیت داروپگماتیتهای gr2
3- مونزوگرانیتها و پگماتیتهای gr3. این گرانیتها دارای رستیتهای بسیار درشتی هستند که از نوع دومیکایی بوده و حاصل ذوب بخشی سنگهای قدیمیتر می‌باشند.
هر سه فاز گرانیتهای gr1، gr2، gr3 منطقه از نوع کالک آلکالن بوده و هر سه فاز از نوع پتاسیم بالا و پرآلومین می‌باشند. این سه فاز گرانیت بر اثر فرایند تفریق از یک توده ماگمایی اولیه حاصل شده‌اند.
گرانیتوئیدهای منطقه از نوع گرانیتهای نوع S بوده و از نظر خاستگاه تکتونوماگمایی سنگهای منطقه از نوع گرانیتهای همزمان با برخورد و یا از نوع پس از کوهزایی می‌باشند

کلید واژه ها: خراسان رضوى