تحلیل پتروفابریکی سنگهای دگرگونی ناحیه‌ای همدان با نگرشی ویژه به کانیهای ورقه‌ای بیوتیت و مسکویت

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد مهدی فرهپور علیرضا ولی‌زاده سیدمحمد سیدعلیزاده‌گنجی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مورد بررسی در شرق باتولیت همدان و در بخش شمالی زون سنندج- سیرجان قرار دارد. این منطقه عمدتاً از انواع میکاشیستها تشکیل شده است. سن این مجموعه مربوط به قبل از ژوراسیک است. در این منطقه دو فاز عمده دگرگونی و دگر شکلی توأم با هم رخ داده است که در طی هر فاز کانیهای دگرگونی و عناصر فابریکی بخصوصی تشکیل شده است. مهمترین عناصر فابریکی فاز اول شامل شیستوزیته اولیه (S1) و خطواره‌های اولیه (L1) است و در طی فاز دوم نیز عناصر فابریکی شیستوزیته ثانویه (S2) و خطواره‌های ثانویه (L2) تشکیل شده‌اند. فاز دوم دگرگونی نسبت به فاز اول شدیدتر بوده و لذا همراه با آن عناصر فابریکی بیشتر توسعه یافته‌اند. از جمله عناصر زیرفابریکی که در طی این فاز ایجاد شده سطوح رخ میکاها از جمله بیوتیت در میکاشیستهای منطقه است.
براساس مطالعه پتروفابریکی صورت گرفته و تشکیل و جهت یافتگی رخ ورقه‌های میکا [001] در تمام زونهای دگرگونی در طی دگر شکلی صورت گرفته و تطبیق آن با دیگر عناصر فابریکی نتیجه گرفته می‌شود که این مرحله دگر شکلی براثر نیروهای جانبی و با روند N56 صورت گرفته است

کلید واژه ها: همدان