داده‌هایی پیرامون ولکانیسم پالئوزوئیک زیرین در مناطق ابیانه، زفره،باقرآباد و دالمه اردکان (ایران مرکزی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آیتی. خلیلی. نقره‌ئیان. همدانی. سینایی. مکی‌زاده
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     اطلاعات چندانی پیرامون ماگماتیسم پالئوزوئیک در محدوده صفحه ایران (یا در ایران مرکزی) به دلیل گسترش کم آن وجود ندارد. بر این اساس سعی شد که مطالعاتی بر روی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین در ایران مرکزی به عمل آید. این مطالعات عموماً بر روی ولکانیک‌های ابیانه- سه (شمال اصفهان و جنوب کاشان) به سن سیلورین متمرکز شده و نیز مطالعاتی بر روی ولکانیک‌های منطقه زفره، باقرآباد و دالمه اردکان که همگی در ایران مرکزی واقع هستند صورت گرفت. مقایسه‌ای بین نتایج به دست آمده حاکی از وجود ماگمایی با گرایش ساب آلکالن متمایل به آلکالن و رخداد فشارشی و وجود یک محیط ریفت درون قاره‌ای در آن زمان- حرکات پالسی کششی در ایران مرکزی می‌باشد

کلید واژه ها: سایر موارد