شرایط دگرگونی سنگهای رخساره پرهنیت-اکتینولیت و شیست سبز درتوالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی شرق بیرجند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر صدرالدین امینی، غلامرضا فتوحی راد
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مجموعه افیولیتی شرق بیرجند شامل سنگ‌های مختلف یک توالی افیولیتی است. به استثنای بازالتهای بالشی که متحمل دگرگونی شده و به متابازیت‌های مختلف تبدیل شده‌اند، تمامی سنگ‌های متعلق به مجموعه‌های افیولیتی در این توالی مشاهده می‌شود. بررسی دقیق سنگ‌های این مجموعه افیولیتی نشان می‌دهد که اغلب بخش پوسته‌ای توالی این افیولیت متحمل دگرگونی درجه خیلی پایین یعنی رخساره زئولیت و پرهنیت- اکتینولیت و درجه پایین یعنی شیست سبز شده است. بعلاوه مطالعات آزمایشگاهی، محاسبات ترموبارومتری و نیز ترسیم نمودار فاز مجموعه کانیایی حاوی پرهنیت بخصوص در دایک‌های صفحه‌ای دیابازی دگرگون شده، نشان می‌دهد که دگرگونی رخساره پرهنیت-اکتینولیت در محدوده دمایی 200 تا 300 درجه سانتیگراد و محدوده فشاری 5/1 تا 4 کیلو بار در توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی مذکور رخ داده است. نتایج ترمومتری نمونه‌های گرین شیست توسط ترموکالک دمای 388 تا 496 درجه سانتیگراد در فشارهای بین 2 تا 8 کیلو بار را نشان می‌دهد.
لغات کلیدی: بیرجند، مجموعه افیولیتی، بخش پوسته‌ای، رخساره پرهنیت- اکتینولیت، ترموبارومتری

کلید واژه ها: خراسان جنوبى