شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی اختلاط ماگمایی در پیدایش سنگ‌هایآتشفشانی پیرامون دریاچه حوض سلطان

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زمان پدرام، مسعود. دکتر امامی، محمد هاشم. دکتر لطفی، محمد
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     امروزه فرضیه اختلاط ماگمایی با تکیه بر مطالعات کانی‌شناسی، سنگ شناسی، ژئوشیمی و روشهای ایزوتوپی تا حدودی به اثبات رسیده و در حال حاضر شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد که برخی از ماگماهای حدواسط در نتیجه آلودگی و اختلاط ماگمایی با ترکیب شیمیایی مختلف بوجود آمده‌اند. به هنگام مطالعه مقاطع نازک برخی از سنگهای آتشفشانی منطقه مورد مطالعه، شواهدی از اختلاط ماگمایی نظیر وجود میکروپیلوها، بافت غربالی، خوردگی کانیها، جذب بلورین، بافت امولسیون یا معلق، پدیده پسدومورفیسم و جانشینی کانیهای ثانویه در قالب کانیهای نسل اول و ... ، آشفتگی عناصر (به ویژه عناصر متحرک) و تغییر مقدار آنها (پتاسیم، سدیم، روبیدیم، باریم و آهن) دیده شده است. بعلاوه نبود یا عدم پیوستگی سنگ شناختی و ژئوشیمیایی مابین انواع سنگهای بازیک تا میانه (مجموع A) و سنگهای نیمه اسیدی تا اسیدی (مجموعه B) در نمودارهای هارکر خود گویای پیچیدگی فرآیندهای سنگ زایشی مانند تبلور بخشی، اختلاط ماگمایی و دگرسانی بوده و وجود دو گانگی ماگمایی (ماگمای بازیک و اسیدی) از شواهد مهم در منطقه است

کلید واژه ها: سایر موارد