مطالعه توده نفوذی محمود آباد (جنوب شرق تکاپ)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ریحانه احمدی روحانی، محمدپور معافی، منصور وثوقی عابدینی
تاريخ برگزاری ۰۸ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه مورد مطالعه در شرق شهرستان تکاب (جنوب شرقی دندی) واقع شده و بخشی از زون ساختاری ایران مرکزی محسوب می‌شود. در این منطقه، سنگهای دگرگونی و آذرین و رسوبی، برونزد دارند که چینه‌های آن را عموماً رسوبات الیگومیوسن و بعد از آن تشکیل می‌دهند. گسلهای منطقه مورد مطالعه بیشتر از نوع راندگی و با امتداد جنوب شرقی- شمال غربی هستند.
توده گرانیتونیدی محمود آباد، مهم‌ترین توده نفوذی آذرین در منطقه است که از میان سنگ‌های دگرگونی (متابازیتهای در حد شیست سبز) برونزد یافته است. بخش‌هایی از این گرانیت بر اثر عملکرد نیروهای برشی به گرانیت کاتاکلاستیک تبدیل شده است.
این گرانیت ترکیبی گرانیتی تا مونزوگرانیتی دارد، دارای بلورهای بیگانه گارنت و زینولیتهای از سنگ دگرگونی در برگیرنده است، این گرانیت، یک گرانیت پرآلومین و کالک آلکالن می‌باشد و احتمالاً در یک محیط برخورد قاره‌یی (CCG) به وجود آمده و در مجموع، مطالعات نشانگر این موضوع است که این گرانیت بیشترین تطابق را با گرانیتهای نوع S از خود نشان می‌دهد. به احتمال زیاد این گرانیت در زمان ترشیاری بر اثر فازهای تأثیر گذار در این دوره (به خصوص پست ائوسن) برونزد یافته است

کلید واژه ها: سایر موارد