بررسی حرکات بلوک ساختاری دشت ورامین به کمک شواهدریخت زمینساختی و نوزمینساختی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آناهیتا کی‌نژاد
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مخروط افکنه‌ها می‌توانند اطلاعات با ارزشی در زمینه نوزمین ساخت و در نتیجه ارزیابی لرزه خیزی مناطق در اختیار متخصصان قرار دهند. شاخص‌های متعددی برای ارزیابی نوزمین ساخت منطقه براساس ویژگی‌های مخروط افکنه موجود در آن وجود دارد. اغلب وجود مخروط افکنه‌ها و حتی گاهی نبودن آنها، می‌تواند حاکی از شدت فعال بودن یک منطقه در طی زمان کواترنری باشد. در صورت وجود مخروط افکنه‌ها، ویژگی‌های متعددی مانند گوناگونی ستبرای رسوب‌ها، فعالیت، تغییرات عمودی اندازه رسوب‌ها، شیب طولی، بریدگی رأس‌ها، میزان پیش‌رفتگی به داخل کوهستان، موقعیت مجرای اصلی، مشخصات دره سطحی، ساختمان داخلی، مراحل تکاملی، برش شعاعی، وجود چین‌خوردگی و گسلش می‌توانند با مسائل و شرایط نوزمین ساختی ارتباط داشته و در نتیجه از بررسی و مطالعه آنها اطلاعات با ارزشی به دست آورد.
بررسی زمین‌ساخت، نوزمین‌ساخت و ریخت زمین ساخت مخروط افکنه‌های دشت ورامین و مطابقت آن با داده‌های موجود آب شناسی و ژئوفیزیکی، بر فعال بودن پی سنگ ساختاری منطقه پی برده شد به صورتی که در نواحی شمالی منطقه این فعالیت به نسبت بیشتر به چشم می‌خورد

کلید واژه ها: تهران