تحلیل ساختاری بخش جنوب خاوری گسل شمال تبریز در ناحیه میانه

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بیتا جاوید‌فخر، نگار حقی‌پور، محمدرضا قاسمی
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     گسل شمال تبریز با راستای شمال باختری-جنوب خاوری یکی از مهمترین ساختارهای زمین‌شناسی در شمال غرب کشور می‌باشد که تاثیر عمده‌ای بر روند تحول زمین‌شناسی منطقه و مورفولوژی گذاشته است. در راستای این گسل رسوبات نئوژن شمال تبریز و سنگ‌های پالئوزوئیک کوه مرو (از سوی شمال خاوری) در کنار دشت تبریز قرار گرفته است. در این مطالعه سعی شده است تا ارتباط بین گسل‌های بخش جنوب خاوری با گسل اصلی تبریز آشکار گردد. پرسشی که در این زمینه مطرح است آن است که آیا می‌توان این گسل‌ها را پایانه‌های گسل تبریز در نظر گرفت؟
براساس برداشت‌های انجام شده و مطالعات صحرایی به نظر می‌رسد سازوکار اغلب گسل‌های ناحیه معکوس است و تحلیل میدان تنش در ناحیه مورد مطالعه و مقایسه آن با میدان تنش حاکم برناحیه گسل تبریز نشان دهنده تغییر راستای تنش اصلی بیشینه از شمال غرب-جنوب شرق به شمال شرق- جنوب غرب می‌باشد

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى