تحلیل ساختاری گسل‌های موثر برساختار بندوبست

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زهرا پورعسکر، یوسف ستارزاده، علی یساقی، سیدفرج‌ا... میرهاشمی
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     ساختار بندوبست در کمربند چین‌خورده-رانده شده زاگرس و در جنوب خاوری شیراز واقع است. بررسی خطواره‌های موجود بر روی تصاویر ماهواره‌ای و مطالعات صحرایی، منجر به شناسایی پهنه گسلی امتدادلغز در بخش مرکزی ساختار بندوبست گردیده است. هندسه ساختارهای موجود عامل اصلی ایجاد یک پهنه ترافشارش (Transpression) راستبر در این بخش مرکزی شده است. در اثر عملکرد این پهنه محور چین در ساختمان بندوبست، خمش راست بر یافته و موجب بالاآمدگی (Push up) لایه‌های قدیمی در پهلوی شمالی ساختار بندوبست مرکزی شده است. در این مطالعه ضمن معرفی این پهنه گسلی و ساختارهای موجود در آن و بر مبنای ادامه روند پهنه به سمت شمال، آن را به عنوان پهنه گسلی سبزپوشان معرفی گردیده است

کلید واژه ها: سایر موارد