تحلیل ساختاری نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی (Volcanisedimentary)پهنه ارومیه- دختر در ناحیه تفرش، شاهدی بر تکتونیک ترافشارشی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جواد رجبیون، محمد محجل
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     نهشته‌های آتشفشانی با سن ائوسن در ناحیه تفرش، ضخامتی افزون بر 3 هزار متر دارند و شامل سه مجموعه با ویژگیهای حاشیه قاره‌ای است که توسط دو مجموعه سبز رنگ متعلق به رخساره کاملاً دریایی از یکدیگر جدا شده‌اند. دو گروه دایک، مجموعه‌های فوق را قطع می‌نمایند که گروه اول با سن‌ائوسن، ترکیبی داسیتی- آندزیتی دارند و گروه دوم که ترکیب بازیکتری نسبت به دایکهای گروه اول دارا می‌باشند جوانتر و متعلق به نئوژن هستند. دو گسل بزرگ اصلی، ناحیه تفرش را به سه زیر پهنه ساختاری تقسیم می‌نمایند. گسل عزالدین در شمال، با امتداد شمال باختر- جنوب خاور، با شیب متوسط به سمت شمال خاور، باعث رانده شدن نهشته‌های آتشفشانی ائوسن (زیر پهنه 1) بر روی نهشته‌های جوانتر از ائوسن (زیر پهنه 2) شده است. گسل تفرش در جنوب، با امتدادی یکسان با گسل عزالدین ولی با شیبی بیشتر از آن و با تمایل (Vergence) متفاوت نهشته‌های واقع در بخش جنوبی منطقه (زیر پهنه 3) را بر روی نهشته‌های سازند قم (الیگوسن- میوسن، زیر پهنه 2) رانده است. بررسی ساختاری بر روی سازوکار گسلها، چینهای متاثر از آنها و نیز روندهای ساختاری دایکهای نفوذ یافته در زیر پهنه‌ها، الگوی تکتونیکی ترافشارشی راستبر را در این بخش از پهنه آتشفشانی ارومیه- دختر تایید می‌نماید

کلید واژه ها: مرکزى