ترسیم خطوط همشدت با استفاده از نرم‌افزار Isoseis

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کوروش لطیفی،بهروز امینی،مریم اصغری
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     شدت زمین لرزه مقیاسی است حسی برای تخمین میزان تخریب حاصل از زمین لرزه بطور معمول خطوط همشدت پس از وقوع زلزله و براساس مشاهدات انجام شده از منطقه زلزله زده بدست می‌آید. کاری که در این مقاله انجام گردیده عبارتست از پیشبینی شدت زمین‌ لرزه و ترسیم خطوط همشدت پیش از وقوع زمین لرزه برمبنای ارتباط بین انرژی با مجذور فاصله و نیز رابطه آن با ضریب جذب محیط، که بدین منظور به یکسری تخمین‌هایی نیاز داریم که عبارتند از طول و عمق شکستگی، ضریب جذب محیط و محاسبه کمترین فاصله ایستگاههای اندازه‌گیری شده از گسل. در این رابطه نرم‌افزار طراحی گردیده است که با استفاده از مفروضات بالا می‌توان خطوط همشدت را پیش از وقوع زمین لرزه در منطقه ترسیم نمود، که می‌تواند کاربرد زیادی در مهندسی زلزله و شهرسازی در مجاورت گسلهای فعال داشته باشد. بدین منظور برای بررسی قابلیتهای این نرم‌‌افزار مطالعات لازم بر روی گسل شمال تهران انجام گرفت و خطوط همشدت برای این گسل ترسیم گردید، که می‌توان از آن استفاده بهینه‌ای در مبحث ریسک زلزله در این منطقه بعمل آورد

کلید واژه ها: سایر موارد