تعیین ویژگیهای هندسی گسل سلطانیه در محدوده جنوب و جنوب غرب زنجان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سهراب شهریاری، منوچهر قرشی، کیومرث قربانی
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     تعیین ویژگیهای گسلها از اهمیت قابل توجهی در مطالعات لرزه زمین ساختی برخوردار می‌باشد. تاکنون روشهای متعددی برای این منظور ارائه گردیده است، که تعدادی از این روشها برمبنای مشخص بودن موقعیت گسل و خش لغزهای آن استوار بوده و بعضی روشها نیز براساس استفاده از موقعیت شکستگی‌های مرتبط با گسل به تحلیل صفحه گسل می‌پردازد. به منظور تعیین ویژگیهای گسل سلطانیه در منطقه مورد بررسی برپایه برداشت‌های صحرایی از گسل سلطانیه و شکستگی‌های مرتبط با آن ابتدا با مناسبترین روش، بارسم گسل‌های مزدوج و همچنین گسل‌های دیگر محورهای اصلی تنش دیرین منطقه تعیین گردید. در ادامه با استفاده از شکستگی‌های برشی مرتبط با گسل سلطانیه و ساختارهای دیگر نیز امتداد تنش‌های اصلی منطقه مورد توجه قرار گرفت. در نهایت با توجه به مشخصات کلی گسل سلطانیه و موقعیت بردار لغزش گسل بدست آمده، با استفاده از روش (1988) Angelier حدود تغییرات بردار لغزش گسل سلطانیه بدست آورده شد. نتایج بررسی‌ها نشان دهنده جنبش معکوس گسل سلطانیه با مولفه راستا لغز راستگرد می‌باشد. تنش بیشینه حاکم بر منطقه در زمان شکل‌‌گیری گسل دارای امتداد شمال شرق- جنوب غرب و در حدود N403 بوده است

کلید واژه ها: زنجان