تکوین دو مرحله چین‌خوردگی در ساختار گنبدی منطقه آلموقولاق

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده لیلی ایزدی کیان، محمد محجل
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     منطقه آلموقولاق در بخش شمال غرب زون سنندج سیرجان و در 15 کیلومتری غرب همدان قرار دارد. در این منطقه سه واحد اصلی سنگ‌شناسی شده است: واحد رسوبی آتشفشانی آلموقولاق در زیر، واحد کربناتی چنار شیخ در بخش میانی و شیستهای همدان در بخش بالایی. این مجموعه در رخساره شیست سبز دگرگون شده است. دو مرحله چین‌خوردگی در این منطقه شناسایی شده است: چینهای نسل اول بسته تا یال موازی خوابیده هستند که محور این چینها تقریباً افقی و روند شمال شرق- جنوب غرب دارند. شیستوارگی اصلی منطقه در این مرحله بموازات سطح محوری چینها شکل گرفته است. در مرحله دوم چینهای باز تا آرام قائم هم محور با چینهای نسل اول تشکیل شده که محورهای آنها تقریباً افقی و روند شمال شرق- جنوب غرب دارند. در مرحله نهایی نفوذ توده‌های آلموقولاق باعث تشکیل ساختار گنبدی در این منطقه شده است. سطح محوری هر دو نسل چین‌خوردگی با ساختار گنبدی تغییر یافته‌اند

کلید واژه ها: سایر موارد