زمینلرزه دیماه ۱۳۸۲ جنبه‌های زلزله‌شناسی و زلزله شناسی مهندسی(Mw۶.۵) بم

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکترمهدی زارع
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     زلزله بم با بزرگای گشتاوری 5/6 (با محاسبه گشتاور لرزه‌ای) در اثر جنبائی مجدد گسل بم رخ داد و شهر بم را به دلیل اثر حوزه نزدیک گسل ویران نمود. گسیختگی‌های سطحی بین بم و بروات مشاهده شد. ژرفای کانونی 8 کیلومتر با در نظر گرفتن لرزه اصلی و پسلرزه‌ها برای این زلزله برآورد می‌شود. بیشینه شدت در پهنه رو مرکز مهلرزه‌ای (شهر بم) در حدود 9 در مقیاس (EMS98 در آستانه تخریب کامل) تخمین زده می‌شود. اثر حوزه نزدیک موجب جهت پذیری قائم و مشاهده جنبش‌های شدید در مؤلفه‌های قائم و عمود بر گسل (شرقی-غربی) شده است. در این زلزله کاهندگی سریع جنبش شدید زمین با افزایش فاصله از پهنه رومرکزی از نکته‌های مهم از دیدگاه زلزله‌شناسی جنبش شدید زمین بوده است.

کلید واژه ها: کرمان