سازو کار زمین لرزه ۱ تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره- آوجبا استفاده از دادههای جنبش نیرومند زمین

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین حمزه‌لو
تاريخ برگزاری ۱۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     پارامترهای گسل زمین لرزه چنگوره- آوج با مطالعه شتابنگاشتهای ثبت شده در شبکه شتابنگاری کشور برآورد گردیده است. بدین منظور مولفه SH مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از مقایسه بین طیف دامنه SH مشاهده شده و محاسبه شده راستا، شیب ولغزش به ترتیب برابر با 118، 52و 82 درجه تخمین زده شده است. سازو کار بدست آمده معکوس و مشابه زمین لرزه 1962 بوئین زهرا می‌باشد

کلید واژه ها: قزوین