آستراکودهای ناحیه کنارک، مکران ساحلی، ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فاطمه هادوی، گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
تاريخ برگزاری ۱۴ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     برای اولین بار آستراکودهای نهشته‌های مارنی ناحیه کنارک، مکران ساحلی ایران گزارش می‌شود. هدف از مطالعات کنونی شناسایی و معرفی آستراکودهای این ناحیه و استفاده آنها در چینه شناسی زیستی است. بر این مبنا تعداد 6 گونه جدید شناسایی و عکسبرداری شده‌اند. براساس آستراکودهای یافت شده و مقایسه آنها با نانو فسیل‌های گزارش شده از این منطقه (Hadavi 2000)، سن میوسن پسین برای این نهشته‌ها پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: آستراکود، کنارک، مکران ساحلی، ایران، میوسن پسین

کلید واژه ها: سایر موارد