بیواستراتیگرافی سازند اجاق قشلاق در برش تولن (دشت مغان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده صاحب نوری، علی‌اکبر: قاسمی‌نژاد، ابراهیم: امینی، عبدالحسین
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     سازند اجاق قشلاق زیرین با توجه به فسیل فراوان و لیتولوژی شیلی غالب، سنگ منشأ نفت در منطقه شناخته شده است (IFP,1960).
برش مورد مطالعه این سازند با ضخامت 1350 متر، با لیتولوژی غالب شیل و ماسه سنگ در شمال شرق اردبیل واقع شده است و با توجه به حضور گونه‌های فسیلی
Globorotaia centralis, Globorotalia cerroazulensis و Discocyclina discus دارای سن انوسن پیشین است. سازند اجاق قشلاق فوقانی با توجه به وجود فسیلهای Globigerina, Globigerina ciproensis Globigerina ampliaperura incrasatus, angulisutralis Nummulites vascus دارای سن انوسن پسین تا اولیگوسن است. اگر چه تفکیک این دو سازند جای بحث بسیار دارد

کلید واژه ها: سایر موارد