پیشروی و عقب‌نشینی دریا و ارتباط آن با تغییرات حیاتی در دونینپسین ایران مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین غلامعلیان و محمدرضا کبریائی‌زاده
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مطالعات چینه‌شناسی که براساس کنودونتها بر روی رسوبات دونین ایران مرکزی (اصفهان، کرمان و طبس) صورت گرفته است نشاندهنده یک محیط رسوبی کم عمق در زمان رسوبگذاری آنها می‌باشد. تمامی شواهد و قراین حاصل از مطالعات صحرایی و سنگ‌شناسی نیز مؤید این نظر می‌باشد. بطور کلی می‌توان اظهار کرد که در انتهایی‌ترین بخش فرازنین دریا شاهد یک عقب‌نشینی بزرگ بوده است و این عقب‌نشینی تا اوایل فامنین ادامه داشته است

کلید واژه ها: سایر موارد