تأثیر حرکات ساب هرسی نین در شرق حوضه کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فریبا فروغی، عباس صادقی
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     فاز ساب هرسی نین منطبق با اواخر سنومانین از جمله فازهای سیکل آلپی است که در اکثر نقاط ایران منجر به حرکات کوهزایی و خشکی‌زایی، تغییرات رخساره‌ای و فعالیتهای ولکانیکی شده است. حوضه کپه داغ نیز بعنوان حوضه‌ای مستقل در شمال شرق ایران که رسوبات ضخیمی با رخساره‌های متنوع از تریاس تامی‌وسن در آن نهشته شده است، از تأثیر حرکات این فاز بی‌بهره نبوده است.
بر همین اساس و به منظور بررسی حرکات فاز مذکور در منطقه کپه داغ، دو مقطع چینه‌شناسی در شرق این حوضه و در محدوده مرز سازنده‌های آیتامیر و آبدراز یکی در گردنه مزدوران و دیگری در روستای طاهرآباد (یال شمالی تا قدیس‌خور) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعات 40 گونه فرامینیفر از 32 جنس و 3 گونه غیر فرامینیفر شناسایی شده است. مجموعه فسیلی بدست آمده از راس سازند آیتامیر نظیر Rotalipora appenninica, Rotalipora cushmani, Rotalipra deeckei سن اواخر سنومانین را برای افقهای انتهایی سازند آیتامیر و مجموعه‌ فسیلی بدست آمده از قاعده سازند آبدراز نظیر Helvetoglobotruncana helvetica, Marginotruncana renzi سن تورونین میانی را برای رسوبات قاعده سازند آبدراز مشخص می‌سازد. بنابراین در حدفاصل اواخر سنومانین-تورونین میانی در این منطقه یک نبود رسوبگذاری مشهود است که مربوط به حرکات خشکی‌زایی فاز ساب هرسی‌نین در این بخش از حوضه کپه داغ می‌باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد