مطالعه بازوپایان سازند جیرود در شمال شرق دامغان (برش دهملا)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا کبریائی‌زاده، حسین غلامعلیان
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     برش دهملا در فاصله 54 کیلومتری شمال شرق دامغان قرار دارد. لیتولوژی سازند جیرود در این برش شامل ماسه سنگ، آهک، آهک مارنی و مارن می‌باشد و ضخامت آن به حدود 76 متر می‌رسد. سازند جیرود در این برش دارای فسیل‌های فراوانی از بازوپایان، تریلوبیت‌‌ها، مرجان‌ها، بریوزوآ، لاله و شان، شکم پایان و کنودونت‌ها می‌باشد که در این میان بازوپایان فسیل غالب هستند. مطالعه بازوپایان این برش منجر به شناسایی 23 جنس و 32 گونه بازوپای ذیل گردید:
Schellwinella sp., Avonia sp., Mesoplica praelonga, Mesoplica eff. Tas-adyrica, Buxtonia sp., Schizophoria impresa, Leptagonia sp., Aulacella interlineata, Gastrodetoechia iranica, Gastrodetoechia sp., Eoparaphorhynchus maclareni Leptocaryorhynchus jamensis, Centrorhynchus charakensis, Araratella dichotomians dichotomians, Araratella dichotomians assimulata, Araratella sp., Paurogastroderhynchus nalivkini, Paurogastroderhynchus bikniensis, Megalopterorhynchus chanakchiensis, Cleiothyridina coloradensis, Cleiothyridina sp., Athyris sp., Athyris area, Athyris tau, Cyrtospirirfer sergunkovae, Cyrtospirifer sp., Cyrtiopsis lapparenti, Rigauxia crassiplicatus, Rigauxia cyrtinaformis, Cyrtiopsis graciosa chakhaensis, Cyrtiorina iranica, Dichospirifer sp., Eobrachythyris sp.,
این بازوپایان را می‌توان براساس وضعیت چینه شناسی و ارزش بیواستراتیگرافی‌شان در غالب سه بیوزون تجمعی دسته بندی کرد که دامنه سنی‌شان از فامنین پیشین- پسین می‌باشد و معادل بیوزون‌های 9،10،11،و 12 (1977) Brice در افغانستان هستند.
کلمات کلیدی: برش دهملا، سازند جیرود، بازوپایان، فامنین، بیوزون

کلید واژه ها: سمنان