معرفی چهار گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (سیکادوفیت‌هاو ژینکوفیت‌ها) برای نخستین بار از ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جواد سعادت‌نژاد
تاريخ برگزاری ۲۱ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     به منظور مطالعه و معرفی فسیلهای گیاهی، دو منطقه رامسر- جواهرده (البرز شمالی) و اشکورات علیا (البرز مرکزی) مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت منجر به معرفی چهار گونه از گروه بازدانگان برای نخستین بار از ایران شده است. دو گونه ctenis kaneharai و pseudoctenis herriesi از گروه سیکادوفیت‌ها و راسته سیکادالها و دو گونه Ginkgoites longifolius و Baiera furcata از گروه ژینکوفیت‌ها و راسته ژینکوآلها می‌باشند. در این مقاله سعی بر آن شده که نظرات شوایتزر و کیرچنر (Schweitzer & Kirchner, 1995,1998) که در رابطه با گونه‌های معرفی شده از چهار جنس فوق در ایران می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد

کلید واژه ها: سایر موارد