بررسی وضعیت زمین شناسی مهندسیساختگاه پیشنهادی سد افرجان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کاظمی پوراسفرجانی،زهرا غفوری، محمد؛ اجل لوئیان،رسول ؛رضایی،رضا
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     محل احداث سد مخزنی اسفرجان در استان اصفهان،50 کیلومتری جنوب شهرستان شهر رضا و در یک کیلومتری جنوب اسفرجان با مختصات طول جغرافیائی 54 وْ51 و عرض جغرافیائی 39وْ31 می‌باشد. حوضه آبریز این سد از دیدگاه زمین شناسی ایران در زون ساختاری-رسوبی سنندج- سیرجان واقع شده است. هدف از ایجاد این سد، تأمین آب شرب اسفرجان می‌باشد. از نظر زمین شناسی، مجموعه آهکی، شیلی و مارنی مربوط به کرتاسه محدوده ساختگاه سد و سازه‌های اطراف آنرا تشکیل می‌دهد برای شناسایی شرایط زیرسطحی و پی بردن به خصوصیات ژئوتکنیکی سنگهای تشکیل دهنده محور سد، تعداد 9 گمانه اکتشافی حفر گردیده که دو گمانه زاویه‌دار و بقیه بطور قائم حفر شده است. در این مقاله با توجه به اطلاعات بدست آمده از نظر لیتولوژی و ساختاری و همچنین نتایج آزمایشات ژئوتکنیکی و رفتار هیدرولیکی توده سنگ، وضعیت آبگذری و پایداری پی سنگ مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد