تخمین اشباع هیدروکربن و تراوایی در بخش سنگ آهکی میشریف دریکی از چاههای منطقه خلیج‌فارس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیاوش ایران‌پور، مجید نبی‌بیدهندی، اکبر سینایی اصفهانی
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
     اشباع هیدروکربن بخش سنگ آهکی میشیریف پس از تعیین تخلخل از روی نگارهای چگالی و نوترون و با استفاده از نگارهای مقاومت ویژه مربوط به یکی از چاههای اکتشافی نفت واقع در خیلج‌فارس محاسبه شده است. محاسبه اشباع هیدروکربن نشان می‌دهد که قسمت فوقانی بخش میشیریف، اشباع هیدروکربن بسیار بالاست و تغییرات آن اندک می‌باشد. در قسمت تحتانی این بخش اشباع هیدروکربن در مجموع اندکی کاهش می‌یابد ولی با تغییرات زیادی همراه است. همچنین محاسبه تراوایی برای این چاه نشان می‌دهد که در قسمت فوقانی بخش مورد مطالعه، کیفیت مخزن از نظر درجه تراوایی برای نفت بسیار بالاست در حالیکه در قسمت تحتانی کیفیت مخزن نسبتاً بالا ارزیابی می‌گردد.

کلید واژه ها: سنگآهکیمیشریف هیدروکربن تخلخل مخزن نفت زمین شناسی نفت سایر موارد