زمین لغزش و ارزیابی عوامل زمین شناسی موثر در آن مطالعه موردی: حوزه آبخیز روستاهای رامه گرمسار

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رحمان شریفی
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     حوزه آبخیز روستاهای رامه در 88 کیلومتری شمال غرب سمنان و 48 کیلومتری شمال شرق شهرستان گرمسار در یک محدوده جغرافیائی بین طول شرقی 37َ،52ْ تا َ52،48ْ و عرض شمالی 21َ،35ْ تا 32َ،35ْ قرار گرفته است.
منطقه مورد مطالعه دارای یک روند عمومی شمال شرقی- جنوب غربی (NE-SW) بوده و از پائین به بالا شامل روستاهای چهار طاق پائین، چهار طاق بالا، رامه پائین و رامه بالا می‌باشد و عموماً دارای آب و هوای سرد است.
از نظر زمین شناسی بیشتر سازنده‌های منطقه (سازند کرج، سازند قم، واحدهای تبخیری ائوسن، الگوسن و... ) مربوط به دوران سنوزوئیک بوده و در زمان پرکامبرین، پالئوزوئیک و مزوزوئیک یک نبود کلی چینه‌شناسی وجود دارد.
مجموعه حاضر شامل بررسی زمین لغزشهای منطقه (مشخصات زمین لغزش و معرفی دلایل مختلف موثر در ایجاد آن و... ) با نگرشی ویژه بر دلایل اصلی زمین شناسی مؤثر در ایجاد آن می‌باشد در این راستا ضمن معرفی لغزش و دلایل مختلف موثر در ایجاد آن پتانسیل‌های زمین شناسی بخصوص زمین ساخت (تکتونیک) موثر مورد بررسی قرار گرفته و اثرات هر یک از عوامل زمین شناسی (چینه‌شناسی، زلزله‌خیزی، گسل‌ها، چین‌ها، درزه‌ها و... ) بصورت کمی و کیفی تعیین شده است و نتایج مبین ناپایداری پوسته زمین از نظر زمین ‌شناسی است.
کلید واژه: زمین لغزش، ارزیابی زمین لغزش، عوامل زمین شناسی، رامه گرمسار

کلید واژه ها: سمنان