ویژگی‌های ژئوتکنیکی سنگهای بکر ساختگاه سد آغ‌چای

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا خودسیانی ماشاء‌الله خامه‌چیان پدرام بحرینی
تاريخ برگزاری ۲۲ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     برای اجرای پروژه‌های مختلف مهندسی عمران مانند سد سازی لازم است که طبیعت و رفتار سنگهای زیرسطحی در منطقه وسیعی بررسی گردد. پارامترهای طراحی قابل اطمینان از آزمایشهای برجای مناسب در روی زمین بدست می‌آیند اما بدلیل امکانات تکنیکی و کارایی اقتصادی امکان انجام این آزمایشها در تمام پروژه‌ها وجود ندارد. بنابراین انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی روی نمونه‌های شاخص ضروری می‌باشد. لذا برای بدست آوردن خصوصیات مهندسی سنگهای ساختگاه سد آغ‌چای، سد خاکی با هسته رسی با ارتفاع 5/111 متر از پی در استان آذربایجان غربی، تعداد 98 نمونه از مغزه‌های حفاری اکتشافی انتخاب و تحت آزمونهای مختلف آزمایشگاهی قرار گرفته و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از مجموع نمونه‌های فوق 43 نمونه جزو سنگهای آواری ودانه درشت (ماسه سنگ و کنگلومرا) و 55 نمونه جزو سنگهای آواری ریزدانه (گلسنگ، مارن، رس سنگ ولای سنگ) بوده‌اند.

کلید واژه ها: سایر موارد