آشکار سازی توده‌های آنومالی سه بعدی‌ هادی یا مقاوم با استفاده از روش پروفیل زنی مقاومت ویژه

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ابولقاسم کامکار روحانی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
روشهای مقاومت ویژه، با وجود محدودیتها و مشکلات آنها در عمل، هنوز هم از مهمترین روشهای ژئوفیزیکی محسوب می‌شوند. مزایای قابل ملاحظه‌‌ای از جمله وسایل و تجهیزات ساده و ارزان به همراه تئوری و تفسیر نه چندان پیچیده این روشها در مقایسه با روشهای ژئوفیزیکی مشابه مانند روشهای الکترومغناطیسی، مقبولیت آنها در بسیاری موارد را حتی بیشتر و مطلوبتر جلوه داده است. با وجود قابلیت آشکار سازی نسبتاً پایین این روشها، روش پروفیل زنی مقاومت ویژه را می‌توان جهت آشکار سازی و اکتشاف آنومالی‌های هادی یا مقاوم از نظر الکتریکی نسبت به سنگ میزبان (مانند توده‌های معدنی و یا مناطق آلوده زیرزمینی دارای مقاومت ویژه متفاوت از سنگ درونگیرشان) به کار برد. برای این مورد کلی ژئوالکتریکی (یعنی توده‌های آنومالی الکتریکی در یک زمین لایه‌ای یا سنگ میزبان)، با استفادهاز آلگوریتم‌های ریاضی مناسب، مدل سازی عددی داده‌های مقاومت ویژه در روش پروفیل‌زنی مقاومت ویژه انجام شده و در نتیجه، می‌توان نتایج نظری صحیح قبل از کاربرد عملی روش را مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این مقاله با استفاده از یک روش مناسب برای مدل سازی عددی مستقیم (پیشرو)، جوابهای مقاومت ویژه در مورد زمینهای لایه‌‌ای حاوی توده‌های آنومالی هادی یا مقاوم به صورت سه بعدی را به دست آورده و سپس داده‌های مقاومت ویژه به دست آمده جهت آشکار سازی و اکتشاف آنومالی‌های مزبور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

کلید واژه ها: مقاومتویژه ژئوفیزیک ژئوالکتریک سایر موارد