مدل‌سازی معکوس دوبعدی داده‌های گرانی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فیروز جعفری-سیدابوالحسن رضوی
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
تا کنون از روشهای مختلفی جهت معکوس سازی دادههای ژئوفیزیکی استفاده شده است. در این مقاله ابتدا به طرح مسأله مدلسازی معکوس و مزایای آن و سپس بطور اخص به معکوس سازی داده‌های گرانی پرداخته می‌شود. اصلی که در اینجا برای مدلسازی داده‌های گرانی بکار برده شده بر پایه کمینه کردن حجم توده بی‌هنجار است. توزیع چگالی توده بی‌هنجار با استفاده از یک روش تکراری عددی که به سرعت همگرا می‌شود، محاسبه می‌گردد. مدلهای بدست آمده از این روش قابل انطباق با مدلهای بی‌هنجاری گرانی حاصل از منابع چگالی تک منبعی مانند کره و... نیز می‌باشد. از مزایای این رویکرد تطبیق مشخصات مدل با زمین‌شناسی است که کار مفسر را بسیار ساده می‌سازد. مدل‌های بکار برده شده با یکسری بلوکهای مستطیلی منظم به صورت دوبعدی که چگالی آنها بطور جداگانه تغییر می‌کند، ایجاد گردیده است. به منظور نشان دادن توانائی‌های این روش، ما از هر دو داده‌های مصنوعی و واقعی استفاده کرده‌ایم. در این مقاله داده‌های معدن کرومیت احمدآباد (برداشت شده توسط سازمان زمین‌شناسی) به عنوان داده‌های واقعی بکار برده شده است

کلید واژه ها: مدلسازیمعکوس دوبعدی داده‌هایگرانی ژئوفیزیک سایر موارد