مهاجرت پیش از برانبارش عمقی به روش کیرشهف

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کسری امامی و محمدعلی ریاحی
تاريخ برگزاری ۲۳ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
مهاجرت پس از برانبارش، معمولاً تصویری مناسب از بازتابنده‌های زیر سطحی ارائه می‌دهد. کیفیت این تصاویر هنگامی که تغییرات جانبی سرعت و یا ساختارهایی با زمین‌شناسی پیچیده وجود داشته باشند، تنزل پیدا می‌کنند. کاهش کیفیت تصاویر بدست آمده با کم شدن نسبت سیگنال به نوفه، قرار گیری نادرست باز تابنده‌ها و عدم وضوح تصاویر، نمود پیدا می‌کند. در این شرایط، مهاجرت پیش از برانبارش عمقی می‌تواند تصاویر بهتری را ارائه دهد.
در این مقاله مهاجرت در حیطه پیش از برانبارش و عمقی و مهاجرت به روش کیرشهف بررسی شده است، سپس مهاجرت به روش کیرشهف پیش از برانبارش عمقی بر روی داده‌هایی واقعی اعمال گردید و نتایج بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفته‌اند

کلید واژه ها: مهاجرت روشکیرشهف ژئوفیزیک سایر موارد