استفاده از GIS در اولویت بندی واحدهای زمین شناسی حوضه آبریز میقان اراک از نظر پتانسیل آبی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فریدون قدیمی عروس محله: استادیار گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
 متن اصلی:
     سیستم‌های اطلاعات جغرافیای (GIS) به عنوان ابزاری مفید جهت برنامه‌ریزی پتانسیل آبی واحدهای زمین شناسی حوضه آبریز میقان اراک بکار گرفته شد. در این بررسی با استفاده از عوامل موثر بر پتانسیل آبی واحدهای سنگی نظیر چینه شناسی، ژئومورفولوژی، منحنی همباران و تراکم گسل و همچنین عوامل موثر بر پتانسیل آبی واحدهای آبرفتی نظیر ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، هم عمق آبرفت، هم هدایت الکتریکی و تراکم چاه و تهیه نقشه‌های مربوط به عوامل و ارزش وزنی موثری که هر عامل برپتانسیل آبی یک منطقه دارد. نقشه‌های مختلف بطریق GIS ترکیب و چند ضلعی‌های همگن مختلف بدست آمد. براساس مجموع امتیاز عوامل موثر، واحدهای سنگی و آبرفتی از نظر پتانسیل آبی اولویت بندی شدند. بر این اساس منطقه هفتاد قله اراک با امتیاز بیشتر به عنوان منطقه اولویت‌دار جهت اکتشاف آب‌ زیرزمینی و تامین بخشی از آب اراک انتخاب شد

کلید واژه ها: مرکزى