کاربرد موثر استفاده از تکنیک جدید در تشخیص و بارزسازیدگرسانی گرمابی و اکسیدهای آهن بر روی داده‌های لندست (TM) در محدوده زون طارم

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهرداد مدنی گیوی-جلال کرمی
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     امروزه با توجه به محاسبات آماری و روشهای بارزسازی ویژه تصاویر ماهواره‌ای، پی‌جوئی کانسارهای گرمابی بر پایه ویژگی بازتابی و ساختاری سطحی این نوع کانسارها که بیشتر از روندهای چینه شناختی و زمین ساختی عمده تبعیت می‌کنند، بعلت دید یکپارچه و وسیع تصاویر ماهواره‌ای میسر گردیده است. امروزه با استفاده از نرم افزارهای ویژه پردازش تصویر و بکارگیری متدهای جدید آماری، آشکارسازی دگرسانی‌های گرمابی به خوبی قابل تشخیص بوده و ساختارهای زمین ساختی همراه آنها، که بعلت پوشیده شدن توسط رسوبات کواترنری و یا پیچیدگی ‌منطقه از نظر تکتونیکی و یا نداشتن دید یکپارچه بر روی زمین و یا عکس‌های هوایی قابل تشخیص نیست، قابل تعقیب و شناسایی است. بنابراین در این مقاله سعی گردیده شده است که با توجه به بکارگیری تکنیک‌های جدید و یکسری شواهد موجود در طبیعت آشکارسازی بهینه‌ای در تشخیص دگرسانی‌های گرمابی ارائه گردد

کلید واژه ها: زنجان