معرفی شیوه تهیه اطلس لایه‌های اطلاعاتی و نقشه پتانسیل معدنی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کمک منطق فازی ورقه‌های ۱:۱۰۰۰۰۰ سفید سنگ، تربت جام، آق دربند

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احسان حاج ملاعلی- مهندسین مشاور کان‌ایران
تاريخ برگزاری ۲۶ آذر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در این مطالعه که با هدف اکتشافی صورت گرفته است، سعی شده معیارهای مؤثر در شناخت کانی‌زایی با استفاده از ابزارهای مطالعاتی و با در نظر گرفتن کانسارها و اندیس‌های معدنی منطقه مشخص گردد.
در راستای اهداف این طرح، نخست ورقه‌های یکصدهزارم سفید سنگ، تربت جام و آق‌دربند بعنوان مناطقی از ایالت‌های زمین ساختی کپه‌داغ و ایران مرکزی که آشکارا می‌توان زون بخیه خورده و برخوردگاه دو ایالت ساختاری فوق را در آن دید انتخاب و مطالعات گسترده‌ای در زمینه تهیه اطلس‌های سنگ شناسی، زمین ساخت، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی در آن صورت گرفت که در این مطالعه از نتایج آنها به همراه سایر اطلاعات موجود جهت تهیه نقشه پتانسیل معدنی استفاده گردید.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و گردآوری دانسته‌ها و تهیه بانک اطلاعاتی، داده‌های موجود به صورت رقومی و به روش رقومی کردن نقشه‌های موجود، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی گشت و اطلاعات آنها در قالب اطلس لایه‌های مختلف به طور جداگانه ساماندهی شد.
بدنبال ایجاد بانک اطلاعاتی اطلس لایه‌های مورد نیاز، داده‌ها مورد پردازش قرار گرفت، در این مطالعه با توجه به اینکه در دنیای واقعیت‌ها پدیده‌ها فعالند و توجیه آنها در چهارچوب یک طیف پیوسته بین بود یا نبود به طور مناسبتری صورت می‌گیرد نقشه‌های نشانگر به روش منطق فازی (Fuzzy Logic) که منطبق بر روشهای چند کلاسه می‌باشد بنا گذاشته شد و ارزش کلاسهای گوناگون براساس نظرات متخصصین رشته‌های مختلف و برحسب تیپ کانی سازی غالب تعیین گردید.
نتیجه نهایی بدست آمده از ارزش دهی به لایه‌های اطلاعاتی منجر به تهیه نقشه پتانسیل معدنی شد که در کنترل زمینی عموماً با موفقیت همراه بود و در نهایت منجر به معرفی نواحی امید بخش معدنی گردید.
با توجه به اینکه در گام‌های اولیه تهیه اطلس لایه‌های اطلاعاتی ورقه‌های چندگانه که برای نخستین بار مورد توجه و بررسی قرار گرفته، اینگونه با موفقیت همراه بوده است، در آینده بتوان با تهیه اطلس لایه‌های اطلاعاتی مربوط به زون‌های بیست گانه به پتانسیل‌های معدنی جدید دست یافت که این امر دور از انتظار نبوده و همچنان نوید بخش چشم‌انداز اقتصادی جالب توجه در عرصه ایران زمین خواهد بود

کلید واژه ها: خراسان رضوى