اثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباد

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید علی مفاخریان
تاريخ برگزاری ۰۹ اسفند ۱۳۸۴

چکیده

کانالهاى آبرفتى نسبت به تغییرات دبى رود و اختصاصات بار رسوبى خود بسیار حساس هستند بسیارى از تغییراتى که در طول زمان در ریخت شناسى  کانال روى مى‌دهند،ممکن است به تغییرات مذکور مرتبط باشند. از دیدگاه نو زمین ساختى، گسل  و چینهاى در حال رشد از معمول‌ترین ساختارهاى تأثیرگذار بر سامانه‌هاى رودخانه‌اى به شمار مى‌آیند. با جا به جایى در راستاى گسلها اندازه و درازاى گسیختگى آنها افزایش مى‌یابد. در چین‌هاى قرار گرفته در بالاى گسل ‌هاى پنهان (Blind) انتظار مى‌رود که با رشد صفحه گسل ، چین نیز به طور جانبى و عرضى در (درازا و دامنه) رشد کند. همانطوریکه یالهاى آن نسبت به تراز پایه محلى بالا مى‌آیند. از این میان به عنوان نمونه‌اى از چین خوردگى‌هاى زاگرس بلند به تاقدیس خرم آباد اشاره مى‌گردد.رودخانه خرم آباد در مسیر ۴۶ کیلومترى خود از عرض تاقدیس خرم آباد مى‌گذرد. تاقدیس خرم آباد بر روى فرا دیواره تکه‌اى از گسل ‌هاى پنهان زاگرس بلند قرار گرفته (Berberian ۱۹۹۵) و در بخشى از خود شهر خرم آباد را پذیرا بوده است. در این راستا و به منظور ارزیابى پویایى  تاقدیس خرم آباد، تلاش کرده‌ایم تا با مطالعه و اندازه‌گیرى برخى از شاخص‌هاى کارآمد در امتداد رودخانه خرم آباد (مانند شاخص گرادیان نشیب رودخانه، سینوسیتى پروفیل طولى و پادگانه‌هاى رودخانه‌اى) به برآورد مناسبى از چگونگى پویایى تاقدیس خرم آباد و تکه‌اى از گسل  زاگرس بلند که در زیر آن قرار دارد برسیم. این گسل  که گسل  خرم آباد نام‌گذارى شده است (توکلى و شبانیان ۱۳۷۸) تکه‌اى از پهنه گسلى زاگرس بلند به شمار مى‌آید (Berberian ۱۹۹۵).با توجه به اینکه گسل  خرم آباد بخشى از یک گسل  اصلى پنهان در نوار زاگرس است، اثبات پویایى آن به منظور استفاده در ارزیابى خطر زمین لرزه منطقه و حتى برنامه‌ریزى‌هاى شهرى، اهمیت ویژه‌اى دارد. از این رو بررسى آشفتگى‌هاى روى داده در سامانه رودخانه‌اى خرم آباد ابزار کارآمدى براى تشخیص پویایى تاقدیس خرم آباد و پیرو آن گسل  اصلى خرم آباد خواهد بود.

 

 

 

ACTIVE TECTONICS IN KHORAMABAD

 

ABSTRACT

ALLUVIUM CHANELS IS SENSITIVE WITH CHANG OF <?xml:namespace prefix = st۱ ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />VOLUME۱:PlaceName> RIVER۱:PlaceType>۱:place> AND THE OTHER THINGS,FOR EXAMPLE (TIME ,TECTONICS,  & ETC).

FROM POINT OF VEIW NEOTECTONICS , FOLDING AND TRUST BELT ARE EFFECTIVE WITH GRADIANT RIVERS.

IN THE FOLDS THAT COVER THE BLIND LOOK THE SAME TIME  GROW FAULT PALNE GROW UP IN THAT  STIKE FOLD.

THE  HIGH ZAGROS IS A ONE OF THIS FOLDING .

KHORAMABAD STABILITY OBOVE ANTICLINE WHICH HAVE A RIVER ON THIS ABOUT ۴۶ KM .

THIS IS A BLIND IN THE HIGH ZAGROS AND KHORAMABAD۱:PlaceName> CITY۱:PlaceType>۱:place> WAS DEVELOPMENT A BOVE  IT .

STUDY ABOUT ACTIVE TECTONICS  AND  MESURMENT۱:PlaceName> INDICATOR۱:PlaceName>  KHORAMABAD۱:PlaceName>  RIVER۱:PlaceType>۱:place>  SHOWS THAT EFFECT ACTIVE  TECTONICS AND THERE IS BLINDAND SEGMENT OF MAIN RECENT FAULT.

مقدمه

شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان در بین طول جغرافیایی

 و  و  و  طول شرقی و  و  و  و  عرض شمالی قرار گرفته است. مرکز شهر در مختصات  و  طول شرقی  و  عرض شمالی قرار دارد. این شهر در فاصله 491 کیلومتری غرب تهران و در مسیر جاده تهران و اهواز قرار دارد.با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی خرم آباد و سابقه بزرگترین زمین لرزه های ایران در این منطقه ضرورت مطالعه ساختاری و لرزه خیزی آن در این منطقه اجتناب ناپذیر است هر چند  که قرار گرفتن این منطقه در کمربند زاگرس موقعیت آن را برای زمین شناسان نفت حساس تر می نماید لیکن وجود تغییرات ساختاری و شناسایی گسل های منطقه با رویکرد بررسی وضعیت لرزه خیزی از جمله نکات حائز اهمیت است که در این مقاله به آن پرداخته شده است .افزایش جمعیت شهر نشینی در شهر خرم آباد و نگرش بر توسعه پایدار شهر با توجه به ویژگی های  سنتی و الگو های به کار رفته در بافت قدیمی شهر ضرورت این گونه مطالعات را جدی تر به نمایش می گذارد .

 

 

بحث

  رودخانه خرم آباد که در مسیر گسل ،تاقدیس خرم آباد را به طور عرضی بریده و از میان آنها می‌گذرد مورد مطالعه قرار گرفت.

از دیدگاه نو زمین ساختی، گسل  و چینهای در حال رشد از معمول‌ترین ساختارهای تأثیرگذار بر سامانه‌های رودخانه‌ای به شمار می‌آیند. با جا به جایی در راستای گسلها اندازه و درازای گسیختگی آنها افزایش می‌یابد. در چین‌های قرار گرفته در بالای گسل ‌های پنهان (Blind) انتظار می‌رود که با رشد صفحه گسل ، چین نیز به طور جانبی و عرضی در (درازا و دامنه) رشد کند. همانطوریکه یالهای آن نسبت به تراز پایه محلی بالا می‌آیند.

کوهزاد زاگرس نیز آرایه‌ای از زمین ریختهای همراه با گسلش واژگون و در بر گیرنده نواری از چین خوردگی و گسلش پویا در نظر گرفته می‌شود.Berberian (1995), Keller, pinter (1996).

چنین تصوری به طور عموم و در نگاه ناحیه‌ای پذیرفتنی است، اما به طور موردی، گواه علمی و مستند برای اثبات پویایی تک تک  گسل ‌ها و چین‌‌های زاگرس در دست نیست. از این میان به عنوان نمونه‌ای از چین خوردگی‌های زاگرس بلند به تاقدیس خرم آباد اشاره می‌گردد.رودخانه خرم آباد در مسیر 46 کیلومتری خود از عرض تاقدیس خرم آباد می‌گذرد. تاقدیس خرم آباد بر روی فرا دیواره تکه‌ای از گسل ‌های پنهان زاگرس بلند قرار گرفته (Berberian 1995) و در بخشی از خود، شهر خرم آباد را پذیرا بوده است. در این راستا و به منظور ارزیابی پویایی  تاقدیس خرم آباد، تلاش کرده‌ایم تا با مطالعه و اندازه‌گیری برخی از شاخص‌های کارآمد در امتداد رودخانه خرم آباد (مانند شاخص گرادیان نشیب رودخانه، سینوسیتی پروفیل طولی و پادگانه‌های رودخانه‌ای) به برآورد مناسبی از چگونگی پویایی تاقدیس خرم آباد و تکه‌ای از گسل  زاگرس بلند که در زیر آن قرار دارد برسیم.

رودخانه خرم آباد از بخش تنگ شبیخون در شمال غرب پس از طی 36 کیلومتر و گذر از میانه شهر خرم آباد وارد دشت خرم آباد می‌شود. رژیم این رودخانه از گونه بارانی برفی است جهت جریان آب زیرزمینی از سوی دامنه‌ها به نواحی مرکزی دشت و کانالهای رودخانه‌ای است ، رودخانه نقش زهکشی منطقه را در بیشتر مواقع سال به عهده دارد.

بیشینه فراز کف بستر رودخانه خرم آباد در بالا دست 1320 متر و در پائین دست 1130 متر است. به این ترتیب در طول مسیر 36 کیلومتر (190) متر اختلاف فراز وجود دارد که شیب میانگین 53% درصد را نشان می‌دهد.

بر پایه تغییرات زیرساختی و به منظور بررسی نقش فرایند های  زمین ساختی بر رفتارشناسی و ریخت شناسی رودخانه 5 زیر پهنه در امتداد مسیر مورد مطالعه قرار گرفت (شکل1) گذر عرضی یا طولی رودخانه از ساختارهای زمین شناسی، مرز تغییرات ساختاری، تغییر در رژیم هیدرولیکی و تغییرات ریخت زمین ساختی به عنوان معیار گزینش پهنه‌ها در نظر گرفته شده است.

رودخانه خرم آباد در تنگ شبیخون، بخشی ازیال شمال شرقی تاقدیس خرم آباد را به طور عرضی بریده در یک دره V شکل و خمیده به بخش شمالی دشت خرم آباد وارد می‌شود در این قسمت رو به جنوب شرق تغییر مسیر داده، موازی با ساختار زمین‌شناسی منطقه جریان می‌یابد. با رسیدن به روستای دره گرم بالا، دوباره به طور عرضی وارد هسته تاقدیس خرم آباد شده، در طول مسیر گسل  راندگی و بخش مرکزی تاقدیس خرم آباد را قطع می‌کند و با تغییر مسیر چرخی رو به جنوب غرب تاقدیس ورودی رودخانه فرعی کرگانه به خرم آباد پیش می‌رود. پس از آن حصارکشی رودخانه و هدایت آن در کانالهای مشخص شرایط رودخانه را تغییر داده است این شرایط تا  تاقدیس روستای گل واران بالا ادامه دارد، پس از آن رودخانه دوباره به مسیر طبیعی برگشته و پس از گذر از عرض پهنه گسلی خرم آباد به طور طولی در امتداد آن جریان می‌یابد.

ساختار زمین شناسی یک تاقدیس با پهنای نزدیک به 15 و درازای 70 کیلومتر است که از تاقدیس‌های به نسبت بزرگ این بخش از زاگرس بلند است.

کهن‌ترین سازند برونزد  یافته در هسته آن، سنگهای کربناته گرو و سروک با سن کرتاسه است سازندهای جوانتر به ترتیب سن در جایگاه ساختاری خود قرار گرفته‌اند.

جوانترین سازند سنگی در منطقه، نهشته‌های مارنی  تبخیری میوسن است که بخشهایی از آن تنها در یال شمال شرقی تا خرم آباد دیده می‌شود. شیب لایه‌بندی در یال شمال شرقی تاقدیس از °27 تا °50 و در یال  جنوب غربی از °30 تا ° 35 برگشته تغییر می‌کند.

به این ترتیب این ساختار یک چین نامتقارن با جهت میلی در جهت جنوب غربی است. حذف ناگهانی سازندهای ایلام – سورگاه، آسماری، کشکان و مارنهای میوسن دریال جنوب غربی، برخاستگی لایه‌های کرتاسه به میزان حدود 1600 متر دریال شمال شرقی  نسبت به سطح همتراز از دریال جنوب غربی، همراه با الگوی نامتقارن تاقدیس خرم آباد ، بیانگر وجود گسله‌ای مهم در پیشانی جنوب غربی آن است.

این گسل  که گسل  خرم آباد نام‌گذاری شده است (توکلی و شبانیان 1378) تکه‌ای از پهنه گسلی زاگرس بلند به شمار می‌آید (Berberian 1995).

بر پایه مطالعات و برشهای زمین‌شناسی تفسیر شده توسط Hubber (1977) جا به جایی شاقولی دست کم 1650 متر در امتداد این تکه از پهنه گسلی زاگرس بلند قابل اثبات است.

به جز گسل  خرم آباد که یکی از ساختارهای اصلی منطقه به شمار می‌رود، گسل  دیگری نیز یال شمال شرقی تاقدیس خرم آباد را در بخش میانی چین را  بریده است. نزدیکی این گسل  به گسل  خرم آباد و شکل‌گیری آن بر روی فرا دیواره گسل  خرم آباد با شیب رو به جنوب غرب گویای ارتباط ساختاری این گسل  به گسل  اصلی خرم آباد است.

تاقدیس فرعی ایجاد شده دریال شمال شرقی تاقدیس خرم آباد، بر روی فرا دیواره گسل  نامبرده شکل گرفته است طول موج این تاقدیس (2000 متر و 15/1 تاقدیس اصلی خرم آباد)، پیدایش آن در دامنه یال شمال شرقی تاقدیس اصلی (به طوری که تنها بخشی از یال نامبرده را دگر شکل کرده) و تشکیل آن بر روی فرا دیواره گسل  مورد بحث، می‌تواند گویای برخاستگی  تاقدیس در ارتباط با این گسل  باشد.

با توجه به اینکه گسل  خرم آباد بخشی از یک گسل  اصلی پنهان در نوار زاگرس است، اثبات پویایی آن به منظور استفاده در ارزیابی خطر زمین لرزه منطقه و حتی برنامه‌ریزی‌های شهری، اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو بررسی آشفتگی‌های روی داده در سامانه رودخانه‌ای خرم آباد ابزار کارآمدی برای تشخیص پویایی تاقدیس خرم آباد و پیرو آن گسل  اصلی خرم آباد خواهد بود.

 

مشاهدات زمین ریخت‌شناسی تکتونیک پویا در امتداد رودخانه خرمآباد

- شاخص گرادیان نشیب رود (SL)[1]

شاخص SL به تغییرات نشیب کانال بسیار حساس است و این حساسیت اجازه می‌دهد که برآوردی از ارتباطمیان پویایی زمین ساختی، مقاومت سنگ بستر و توپوگرافی آن داشته باشیم  (1996(Keller &pinter. شکل( 2 ) مقادیر محاسبه شده شاخص SL در امتداد پهنه‌های مختلف رودخانه خرم آباد را نشان می‌دهد.

کمترین مقدار SL در این تصویر، متعلق به پهنه شماره 2 و بیشترین آن مربوط به پهنه شماره 4 است. ترکیب سنگ شناسی سنگ بستر رودخانه در تکه هایی مختلف، در میانه نمودار مربوطه نوشته شده است. کاهش مقدار SL در پهنه شماره 2 نشانگر کاهش نشیب بستر رود در این بخش است.

با توجه به شکل (  1 ) دو عامل اصلی را در این کاهش می‌توان عنوان کرد.

ساده‌ترین تفسیر، تأثیر سنگ شناسی نامقاوم بستر است، همانگونه که  دیده می‌شود ترکیب سنگ شناسی این پهنه‌ها اختلاف چشمگیری با یکدیگر ندارد. از این رو سنگ‌شناسی نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد از سویی رودخانه خرم آباد از گونه آبرفتی است و دخالت سنگ شناسی بستر در رفتار رودخانه را به کمترین مقدار رسانده است. عامل دوم قرار گیری این پهنه در بالا دست مجموعه تاقدیس و گسل ‌های خرم آباد است.

بالازدگی  یک تاقدیس به طور عمومی، رویداد نهشتگی (gradation) در بالا دست محور بالازدگی  را به همراه خواهد داشت. اگرچه رسوبگذاری در این بخش، ورودی رود به محور تاقدیس را افزایش می‌دهد و گرادیان رود را در بالا دست محور بالازدگی  به همراه خواهد داشت، اما ورودی رود، سبب افزایش گرادیان پائین دست رود می‌گردد (Burbank and Anderson 2001).

این تاثیر را در افزایش مقدار SL در پهنه‌های شماره 3 و به ویژه 4 می‌توان به روشنی دید افزایش SL در پهنه 4 را ناشی از قرارگیری آن در پائین دست محور اصلی بالازدگی  و افزایش این مقدار در پهنه شماره 3 را می‌توان در نتیجه کج شدگی رو به پشت (Back tilting) یال شرقی  تاقدیس، بر روی فرا دیواره گسل  پس راندگی خرم آباد دانست.

مقادیر سینوسیتی تکه های مختلف رودخانه خرم آباد

سینوسیتی بنا به تعریف، نسبت طول مسیر رود به طول مستقیم دره رودخانه است .

   (Keller and pinter 1996). تغییرات سینوسیتی در یک سامانه رودخانه‌ای، به طور معمول ناشی از بالازدگی  و فرونشست‌هایی است که در بستر رود روی می‌دهد.

نمودار مقایسه‌ای مقادیر سینوسیتی پهنه‌های مختلف رودخانه خرم آباد در شکل (  2 ) نشان داده شده است در این شکل پهنه شماره 1 دارای کمترین مقدار است که می‌تواند ناشی از محدود شدن رودخانه به دیواره‌های سنگی به نسبت مقاوم باشد. بنابراین در بخش آبرفتی رودخانه (پهنه شماره 2) از کمترین مقدار، پهنه شماره 3 کمی بیشتر و پهنه شماره 5 از بیشترین مقدار برخوردار است.

همخوانی میان تغییرات SL و سینوسیتی در این پهنه‌ها، نقش پویایی ساختاری را نشان می دهد . به گفته Keller and Pinter (1996) هر دگر شکلی زمین ساختی که نشیب دره رودخانه را تغییر دهد سینوسیتی رود همتراز آن و برای حفظ تعادل، نشیب کانال تغییر می‌کند .در اینجا نیز کاهش سینوسیتی در بالا دست محور بالازدگی  (پهنه‌های 2 و 3) و افزایش آن در پائین دست محور (به طور مشخص پهنه 5) می‌تواند پاسخی به تغییرات ناشی از بالازدگی  مجموعه ساختاری تاقدیس و  گسل ‌های خرم آباد باشد.

 

پروفیل طولی رودخانه خرم آباد

رودخانه‌هایی که نیروهای جنباگرو بازدارنده آنها به تعادل رسیده‌اند دارای بستر رود کاوگونه هستند.(Keller & Printer, 1996). تغییر حالتی که به طور ناهنجار در کیلومتر 18 تا 29 مسیر رودخانه دیده می‌شود، گویای رویداد آشفتگی در بستر رودخانه است. از آنجایی که ترکیب سنگ شناسی بستر رود در این فاصله تغییری در جهت افزایش مقاومت فرسایشی ندارد، دلیل آن را باید در تغییر ساختاری مسیر، جستجو کرد. از مقایسه جایگاه این تغییر با تغییرات سینوسیتی و SL، با اطمینان زیاد، می‌توان آن را ناشی از پویایی  زمین ساختی تاقدیس خرم آباد و گسل ‌های پیرامون آن دانست. به طوری که بالازدگی  بخش مرکزی تاقدیس سبب بر هم خوردن تعادل بالازدگی  فرسایش شده و پروفیل بستر رود از حالت کاو به کوژ (Convex) تبدیل شده است.

 

پادگانه‌های رودخانه‌ای پیرامون رودخانه

به منظور شناسایی پادگانه‌های آبرفتی، 11 نقطه اصلی در امتداد رودخانه خرم آباد، گزینش و بازدید شده است (شکل 3 ). آنچه در این نقاط مورد توجه قرار گرفته، شناسایی و جداسازی پادگانه‌های رودخانه‌ای با سن‌های نسبی مختلف و دسته‌بندی آنها بوده است.

. شکل (4 )  سطوح پادگانه‌ای اندازه‌گیری شده در امتداد رودخانه خرمآباد را نشان می‌دهد. به منظور مقایسه روند تغییر آنها، هر سه سطح با رنگ‌های متفاوت در یک نمودار به تصویر کشیده شده است. این روند در هر سه سطح همخوانی خوبی داشته، نشانگر رفتار کم و بیش یکسان رودخانه در گذر زمان از تشکیل کهن‌ترین پادگانه است و تائیدی بر یافته های گذشته است .

 

نتیجه گیری

بررسی های بعمل آمده از شاخص های تکتونیک پویا نظیر سینوسیته و گرادیان نشیب رودخانه و تغییرات سطوح آبرفتی پادگانه ها  نشان دهنده تغییرات ناشی از بالازدگی  مجموعه ساختاری تاقدیس در اثر گسل ‌های خرم آباد است .

بالاآمدگی  بخش مرکزی تاقدیس سبب بر هم خوردن تعادل سطح فرسایش شده و پروفیل بستر رود از حالت کاو به کوژ (Convex) تبدیل شده است.و در نهایت با توجه به اینکه گسل  خرم آباد بخشی از یک گسل  اصلی پنهان در نوار زاگرس است، اثبات پویایی آن به منظور استفاده در ارزیابی خطر زمین لرزه منطقه و حتی برنامه‌ریزی‌های شهری، اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو بررسی آشفتگی‌های روی داده در سامانه رودخانه‌ای خرم آباد ابزار کارآمدی برای تشخیص پویایی تاقدیس خرم آباد و پیرو آن گسل  اصلی خرم آباد محسوب می گردد

منابع

·    پورکرمانی،م،(1373) ؛ زمین شناسی ساختمانی،نوشته R-G-park (ترجمه)، انتشارات علوی

·    پورکرمانی،م،آرین،م، (1376)؛ سایزمو تکتونیک لرزه زمین ساخت ، مهندسین مشاور دز آب

·    توکلی،ب، شبانیان،(1378)؛مطالعات لرزه زمین ساخت استان لرستان ،گزارش داخلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

·    مفاخریان ،ع ؛ (1384) ،بررسی ساختاری و لرزه زمین ساخت منطقه خرم آباد ، رساله دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

·    مطیعی،ه،(1372)؛چینه شناسی زاگرس،سازمان زمین شناسی کشور،طرح تدوین کتاب

 

 

 

 

REFRENCE

·    BERBERIAN ,M,1976 , SEISMOTECTONICS MAP OF IRAN ,SCALE 1:250000 GEOLOGY SURVY OF IRAN

·    BERBERIAN,M.,(1981).ACTIVE FAULTING AND TECTONICS OF IRAN .IN:H.K.GUPTA AND F.M.DELANY (EDITORS ),ZAGROS HINDU KUSH-HIMALYA GEODYNAMIC EVOLUTION.AM.GEOPHYS.UNION,GEODYN.SER.,3:33-69

·    BERBERIAN .M . (1995) , MASTER BLIND THRUST FAULTS HIDDEN UNDER THE ZAGROS FAULTS :ACTIVE BASEMENT TECTONICS AND SURFACE MORPHOTECTONICS , TECTONOPHYSICS ,241,193,22

·    JACKSON.J.,PRIESTLY,K.ALLEN,M.B.BERBERIAN,M.(2002).ACTIVE TECTONICS OF THE SOUTH CASPIAN BASIN ,GEOPHYS.J.INT.,8,148,217-242

·    HANYES,S.J AND MCQUILLIAN,H.1974,EVOLUTION OF THE ZAGROS SUTURE ZONE , SOUTHERN IRAN, GEOL,SOC ,AMERICA ,BULL,V,85,P.739-744

·    HESSAMI,K.,KOYI,H.,TALBOT,C.J.,TABASI,H.AND SHABANIAN,E.,2001.PROGRESSIVE GEOL.SOCIETY.LONDON,VOL.158,PP.696-981

·    KASHFI ,M.S,1979,PLATE TECTONICS AND STRUCTURAL EVOLUTION OF THE ZAGROS GEOSYNCLINE , SOUTH WESTERN IRAN,GEOL.SOC.AMERICAN BULL,V.87,P.1486-1490

·    SLIP FAULTING WITH IN A FOLD AND THRUST BELT , GEOPHYS.J.INT.115,41-61

·    MAHDAVIAN,A.NAYEB.S.(2005) ,CONCERTR DAMS DESIGN AND CONSTRUCTION ON ACTIVE FAULTS IN IRAN .73RD  ANNNUAL MEETING OF ICOLD , MAY 2005.

·    MARSHAK,S.MACEDO,J.(1999).,CONTROLS ON THE GEOMETRY OF FOLD –THRUST BELT SALIENTS .GEO.SURVY.BULL.V.117,1808-1822

·    MAGGI.A.JACKSON.J.A.,PRIESTLEY.K.BAKER,C(2000) (ARE-ASSESSMENT OF FOCAL DEPYH DISTRIBUTION IN SOUTHERN IRAN.THE TIEN SHAN AND NORHTERN INDIA :DO EARTHQUAKE REALLY OCCURE IN THE CONTINENTAL MANTE GEOPHYS.J.INT.143,629-661

·    MAGGI ,A.JACKSON.JA.,MCKENZIE,D.PRIESTLY ,K.,(2000)EARTHQUAKE FOCAL DEPTHS ,EFFECTIVE ELASTIC THICKNESS,AND THE STRENGTH OF THE CONTINENTAL LITHOSPHERE,GEOLOGY,28,495-498

·    MOHAJER-ASHJAI,A.,NABAVI,M.S AND NOWROOZI,A,A.,1982,SEISMICITY AND FAULT MAP OF IRAN ,SCALE 1:2/500/000 ,ATOMIC  ENERGY ORGANIZATION OF IRAN .

·    TALEBIAN ,M .JACKSON.J.(2002), OFFSET ON THE MAIN RECENT FAULT OF NW IRAN AND IMPLICATION FOR THE LATE CENEZOIC TECTONICS OF THE ARABIA – EURASIA COLLISION ZONE .GEOPHYS.J.INT.(2002),150,422-439

کلید واژه ها: سایر موارد