ارزیابی عوامل موثربر دوام و شکفتگی مارنهای ساختگاه سد خیرآباد در استان خوزستان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ساجدالدین موسوی۱، محمد حسین قبادی۱ و مجتبی حیدری۱
تاريخ برگزاری ۱۴ اسفند ۱۳۸۴

چکیده

دوام و شکفتگى یکى ازویژگیهاى مهم زمین شناسى مهندسى سنگهاى آرژیلیتى است که  پایدارى سنگ را در مقابل هوازدگى نشان میدهد. این عامل درطراحى روش آب بندى محل سدهاى مخزنى، ارزیابى پایدارى شیبهاى سنگى و شناخت خصوصیات فیزیکى مصالح مورد استفاده در ساختمان موج شکن ها نقش مهمى بعهده دارد. در این مقاله چهارده نمونه  زیر سطحى ازمارنها و ژیپس مارنى سازند آغاجارى، در ساختگاه سد خیرآباد (بهبهان) به منظور شناخت دوام و شکفتگى در پنج سیکل  مورد آزمایش قرار گرفته اند. بر اساس رده بندى شاخص دوام و شکفتگى درسیکل دوم(۲( Id ، نمونه ها در رده ضعیف تا مقاوم قرار مى گیرند. بطور نسبى نمونه هاى ژیپس مارنى داراى بیشترین مقاومت در برابر شکفتگى و نمونه هاى مارن قرمز داراى کمترین مقدار دوام و شکفتگى بودند. بر اساس نتایج آزمایش بار نقطه اى نمونه هاى مورد آزمایش در رده با مقاومت پایین و خیلى پایین قرارمى گیرند. آنالیز برگشتى انجام شده بر روى نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که با افزایش تعداد سیکل هاى ترشدگى و خشک شدگى شاخص دوام و شکفتگى نمونه ها با پیروى از تابع درجه دوم کاهش مى یابد. بین درصد رطوبت و شاخص دوام و شکفتگى در سیکل پنجم براى مارنها رابطه مشخصى وجود دارد، بطوریکه با افزایش درصد رطوبت شاخص دوام و شکفتى بطور قابل ملاحظه اى کاهش مى یابد

واژه هاى کلیدى: سد خیرآباد، مارن، ژیپس مارنى، رطوبت، دوام و شکفتگى، مقاومت بار نقطه اى، تخلخل.

 

 Abstract 

  Slake durability is one of the engineering geology properties of the argillaceous rocks. This factor plays an important role in design of water tightness of dams and assessment of rock slopes stability. The main purpose of this paper is to assessed the influence of mineralogical composition on durability. For this purpose, ۱۴ subsurface of the marls and marly gypsum (Aghajari Formation) collected from the Kheirabad dam site (Behbehan).Slake durability test performed in five cycles.the slake durability index decrease with an increase in water content.According to slake durability index in second cycle the marly gypsum samples show relatively high strength and the red marls show low strength.Relatively high values of durability from the marly gypsum usually corresponds to their lower clay minerals contents.Also the point load test performed on all of the samples in order to determination of relationship between durability and strength. On the base of point load index samples show low and very low strength. Regression analyses data indicate the slake durability index decrease with an increases in the number of cycles.

Keywords: Kheirabad dam, <?xml:namespace prefix = st۱ ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Marl۱:City>۱:place>,Marly gypsum, Point load test, Prosity, Slake durability , Water content.

 

کلید واژه ها: سایر موارد