اکتشاف ژئوشیمیائی وزمین شناسی طلا خونیک در جنوب خراسان امیدوار اشکلک محمدرضا

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا امیدوار اشکلک
تاريخ برگزاری ۱۷ اسفند ۱۳۸۴

چکیده
درقالب طرح اکتشافات ژئوشیمیائى جنوب خراسان محدوده طلادار خونیک در برگه ۱۰۰۰۰۰/۱ مختاران مشخص گردید که با مساحتى حدود ۳۰۰ هکتار، یکى از مناطق پتانسیل دار ایران مرکزى بین بلوک لوت ونهبندان– خاش مى باشد و در۱۳۰ کیلومترى جنوب بیرجند قرار دارد. بطور کلى منطقه با ساختار زمین شناسى و تکتونیکى شمال غرب- جنوب شرق شامل واحدهاى زمین شناسى توف وآگلومرا ، آنذزیت ، ریوداسیت ، میکرودیوریت وواحدهاى آلتره آرژیلى مى باشد که آلتراسیون در شمال وشرق توده ساب ولکانیکى گسترش دارد وبیشترین کانه زایى در ارتباط با بٍرش هیدروترمالى  در راستاى شمال شرق - جنوب غرب درکنتاکت توده ساب ولکانیکى با بخشهاى آلتراسیون آرژیلى در پهناى ۱۰۰متر ودرطولى حدود ۵۰۰ متر رخنمون دارد. دراین منطقه اکتشافات ژئوشیمیائى وزمین شناسى اقتصادى درمقیاسهاى ۱۰۰۰۰۰/۱، ۲۰۰۰۰/۱و۵۰۰۰/۱ (رسوب آبراهه ایـ لیتو ـ ترانشه ونقشه) انجام پذیرفته که نتایج آنها رضایت بخش بوده بطوریکه، عیارطلا دررسوب آبراهه اى بین ۵الی۹۰۰ میلیگرم درتن متغیر بوده واین مسئله براى نمونه هاى کانى سنگین بین ۱الی۹۰ ذره طلا متغیر مى باشد. و درمحل کانه زایى بیشترین عیار درترانشه براى عنصر طلا ۶گرم درتن بوده است. بنظرمى رسد ادامه مطالعات اکتشافى در اطراف توده ساب ولکانیکى میکرودیوریت متمرکز شودنتایج  بهترى بدست خواهد آمد.
Abstract
Geochemical and geology exploration of khunick Gold deposit,Southern khorasan.

Khunik Gold-bearing district which is located in south of Birjand is belonged to Central zone of Iran lithological units are consisted of tuff,agglomerate,andesite, rhyodacite, microdiorite and altered argillaceous unites. These units have NW-SE Trend. Mineralization is related to hydrothermal breccia and has a ۱۰۰ × ۵۰۰ meter exposure. Based on previous Exploration. Projects the grades of gold in stream sediment were ۵-۹۰۰ ppb. Also it has found about ۱-۹۰ grain of gold in heavy mineral samples. Maximum grade of gold in mineralized zones was ۶.ppm and has recorded farm main trench. It seems that if the exploration could be concentrated on around of microdioritic sub volcanic unit, better results would be gained.

مقدمه:
مقاله مذکوردرواقع نتایج مطالعات زمین شناسی وژئوشیمیائی محدوده اکتشافی خونیک واطراف آن می باشد که درابتدا درمقیاس کوچک وعمومی یعنی 2500000/1بیرجند بررسی شده، سپس درمقیاس 100000/1 مختاران وبعدا" درمقیاس بزرگتر یعنی 20000/1 خونیک ودرنهایت وارد محدوده اصلی اکتشافی طلا شده ایم و نتایج اطلاعات سطحی آنرا درمقیاس 5000/1 بررسی کرده ایم.
بحث:
زمین شناسی وموقعیت منطقه درمقیاس ناحیه ای250000/1 بیرجند:
از مناطق پر پتانسیل  ایران مرکزی بین بلوک لوت ونهبندان– خاش از خراسان جنوبی در 130 کیلومتری جنوب بیرجند قرارداشته که در نقشه بیرجند ،بخش شمالغرب -شمال  وشرق  آن توسط جاده آسفالته خوسف-بیرجند-مود-سربیشه-سهل آباد احاطه شده است،بخش جنوبغرب آن توسط جاده خاکی خوسف-هاموند - سرچاه شور- شرفعی احاطه شده است .وبخش جنوبی آن شامل کوه سیاه کمر ورود دیسگ می باشد.
در ورقه مذکور روند عمومی ساختار زمین شناسی و تکتونیکی شمال غرب- جنوب شرق بوده و واحدهای سنگی آذرین خروجی، نفوذی، آذر آواری، رسوبی و بخشهای آلتره به شرح زیررا داریم:
الف) سنگهای آتشفشانی :(نئوژن)؛ داسیت،داسیت آندزیتی،میکرودیوریت بارخساره حاشیه ای آندزیتی یا داسیتی،توف داسیتی،ایگنیمبریت،گنبدهای آتشفشانی داسیتی، دایک متوسط ودایک اسیدی
ب) سنگهای نفوذی:(ترشیری)؛گابرو ومیکروگابرو آلکالن(نئوژن؟)،مونزودیوریت(نئوژن؟)،سنگهای آپلیتی ومیکروگرانیت،گرانیت،گرانودیوریت، دیوریت(جوانتراز ائوسن میانی)ودیوریت کوارتز دار(ائوسن)
ج)رخساره های دگرگونی (زونهای افیولیتی) با سن کرتاسه بالائی؛ شیست آهکی،شیست آلبیت،سرسیت یاسرسیت کلریت دار،شیست آبی-خاکستری،کوارتزیت ،میکاشیست همراه بارگه های کوارتز ،شیست سبز  ،شیست آمفیبول دار ،آمیزه (رنگین)دگرگون شده ،متادیاباز بطور محلی همراه باعدسی های مرمر،سنگهای اسپلیتی دگرگون شده،آمیزه ای از متا دیاباز،متاگابرو،شیست،آمفیبولیت وگنیس ،آمیزه ای ازسنگهای فوق بازی ،متادیاباز ،متاگابرو ،لیسونیت ،گنیس ،متاگابرو (گابرو دگرگون شده) ، آمفیبولیت ومرمر
د)زون فلیش شرق ایران (پلیوسن)؛ ماسه سنگ خاکستری تیره ،شیل برنگ سبز تاخاکستری ، شیل ، ماسه سنگ ومارن تیپ فلیش ،بطور محلی عدسی های سنگ آهک ، سنگهای تیپ فلیش، شیل فلیتی،فیلیت ، ماسه سنگ،سنگ آهک ماسه ای  ،آندزیت دگرگون شده
همچنین واحدهای(کواترنر،بازالت،.توف،کنگلومرا،مارن،آهک،ریولیت،آندزیت،ماسه سنگ،فیلیت،شیل،رادیولاریت،دیاباز،گابرو،لیستونیت وپریدوتیت(اکثرا" هارژبورژیت،بمقدارکم لرزولیت،پیروکسنیت) )راداریم.
آثار معدنی شدادی (سرباره)؛ شامل مس،منیزیت،سنگ آهک،آزبست،سرب،روی وطلا می باشد.
بررسی عمومی منطقه ازنظرزمین شناسی وژئوشیمیائی  درمقیاس100000/1مختاران:
 حد بخش شمالی آن شامل رودخانه تگ یا جاده آسفالته خوسف ـ مختاران ـ سهل آباد می باشد. وبخش جنوبی آن شامل کوه سیاه کمر ورود دیسگ می باشد.
روند عمومی ساختار زمین شناسی و تکتونیکی شمال غرب- جنوب شرق  بوده و در چهارگوش مذکور واحدهای سنگی آذرین خروجی، نفوذی، آذر آواری، رسوبی و همچنین بخشهای آلتره به شرح زیرمی باشد:
الف) سنگهای آتشفشانی وفلیش :(نئوژن –پالئوژن-کرتاسه-ژوراسیک)؛بازالت ،پیروکسن آندزیت،هورنبلند آندزیت،آندزیت پورفیری،کنگلومرا ،مارن توفی ،مارن ژیپسیفر،داسیت،آندزیت آلتره،برش ولکانیکی ،آگلومرا،مارن توفی قرمز،آهک نومولیت دار،مارن ،ماسه سنگ،مارن توفی سبز،دیاباز ولاوا اسپیلیتی،سنگهای الترابازیک،آهک االیتی،شیل ماسه ای
ب) سنگهای نفوذی :(ترشیری)؛ میکرو دیوریت همراه باآندزیت گابرو ومیکروگابرو ،سنگهای آپلیتی (دایک) اسیدی ومیکروگرانیت،گرانیت،میکروگرانودیوریت
ج) رخساره های دگرگونی (زونهای افیولیتی) با سن کرتاسه بالائی وقدیمیتر؛ فیلیت،کوارتزـ سرسیت-کلریت شیست ،کالک شیست،شیستهای سبز-آبی،کوارتزیت ،ملانژ از متادیاباز-متاگابرو-شیست-آمفیبولیت،ملانز ازالترابازیک-متادیاباز-متاگابرو-لیستونیت،ملانژازمیکاشیست-آمفیبولیت-الترابازیک،پلاژیوگرانیت-گنیس ،مرمر
آثار معدنی شدادی (سرباره)؛ شامل مس،منیزیت وآزبست می باشد.
 از بررسی کلی برداشت 787 نمونه ژئوشیمیایی (80 مش) و104 نمونه کانی سنگین(20مش )از رسوب آبراهه ای نتایج آنالیز(عناصر Mo, W با روش پلاروگرافی، عنصر Au با روش اسپکتروگراف نشری و  بقیه عناصر با دستگاه XRF پرتابلMinimate)  ()  برخی عناصر بدین شرح می باشد :که درآن بیشترین مقدار طلا 055/0  ومیانگین آن 0014/0، بیشترین مقدار تنگستن 706 ومیانگین آن 53/2 ،بیشترین مقدار نقره 32/0 ومیانگین آن 06/0 ،بیشترین مقدار مس 8/90  ومیانگین آن 33 ،بیشترین مقدار ارسنیک 78 ومیانگین آن 31/10 ،بیشترین مقدارانتیموان 18 ومیانگین آن95/0،بیشترین مقداراسترانسیوم 7/1824 ومیانگین آن01/406 گرم درتن است.که عناصر As,Ag,Bi,Ca,Mo,Sb,W,Zn  آنومال بوده.
در نمونه های کانی سنگین بطورکلی کانیهای( مگنتیت، هماتیت، پیروکسن، آمفیبول، لیمونیت، پیریت، زیرکن، روتیل، باریت، ژاروسیت، اپیدوت، شئلیت، طلا، سینابر، آپاتیت، آناتاز، مالاکیت، لوکوکسن، سیدریت، استارولیت، اسفن و سلستیت) مشاهده شده است.
بررسی محدوده ازنظرزمین شناسی وژئوشیمیائی20000/1 خونیک:
محدوده به مساحت 80 کیلومترمربع، در فاصله حدود 45کیلومتری خوسف ،که بین مختصات 32˚ 21΄ 00˝ - 32˚ 26΄ 00˝ و 59˚ 08΄ 00˝ - 59˚ 13΄ 00˝ محدود شده،از نظرزمین شناسی واحد سنگی آذرین نفوذی، میکرودیوریت با سن ترشیری می باشد. واحدهای آذرین خروجی (پالئوژن)(ریولیت،داسیت،آندزیت،لاتیت و بخش آلتره کائولینیتی) می باشد. واحدهای آذر آواری(توف و آگلومرا)و واحد رسوبی (نئوژن) کنگلومرا راداریم.
ازنظر ژئوشیمیایی خلاصه ای از آنالیز (عناصر Mo,Wبا روش پلاروگرافی، عنصر Au با روش اسپکتروگراف نشری و  بقیه عناصر با دستگاه XRF پرتابلMinimate)  () برای تعداد 273 نمونه ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای بررسی می کنیم :
که درآنها بیشترین مقدار طلا27/0 ومیانگین آن01/0 ،بیشترین مقدار تنگستن42/5 ومیانگین آن09/1 ،بیشترین مقدار نقره44/0 ومیانگین آن22/0 ،بیشترین مقدار مس3/193  ومیانگین آن26/52 ،بیشترین مقدار ارسنیک6/1 ومیانگین آن02/1،بیشترین مقدار انتیموان14/7 ومیانگین آن44/4،بیشترین مقدار استرانسیوم33/369 ومیانگین آن67/231 گرم درتن می باشد.این محدوده برای عناصر Au,Sb,W,Mo,Ag,Cu,Zn,As,Pb آنومالی نشان داده است.
ازنظر ژئوشیمیایی خلاصه ای از آنالیزتعداد 63 نمونه کانی سنگین مطالعه شده که درآنها کانیهای ؛  طلا،مگنتیت،هماتیت،ایلمنیت،کرومیت،پیروکسن،سینابر،الیژیست ،مارتیت،بیوتیت،کیانیت،کانیهای آلتره،آناتاز،آمفیبول،تورمالین،پیریت اکسید،شئلیت،زیرکن،آپاتیت،روتیل،کالکوپیریت،پیریت،الیوین،سلستیت، اپیدوت،لوکوکسن،کلسیت،سروزیت،گالن،مالاکیت،اسفن دیده شده است.
در17 نمونه کانی‌سنگین از کل 64 نمونه کانی‌سنگین طلا 1  الی 20 ذره که اندازه آنها بین 62الی710میکرون متغیرمی باشد و بعضاً همراه شئلیت، پیریت و کالکوپیریت می‌باشنددیده شده. تعدادی از نمونه‌های سنگی دارای عیار بالاطلا بوده که می توان عیارهای16500،930،440،200 میلیگرم درتن رااشاره کرد.و خلاصه ای از آنالیز 41 نمونه سنگی کانه داررا بررسی می کنیم: که درآنها بیشترین مقدار طلا50/16 ومیانگین آن047/0، بیشترین مقدار نقره 88 ومیانگین آن39/5 ،بیشترین مقدار مس 6813 ومیانگین آن7/1253 ،بیشترین مقدار سرب270 ومیانگین آن29/116گرم درتن می باشد.
پس از مرحله اکتشاف ژئوشیمیایی 20000/1 خونیک  با توجه به نتایج امید بخش،  در محدوده‌ای به مساحت تقریبی 10 کیلومترمربع، محصور به مختصات جغرافیایی 59˚ 09΄ 08˝-59˚ 12΄ 12˝،   32˚ 22΄ 22˝-32˚ 23΄ 42˝ بمنظوربرداشت تعدادی بیشتر و متراکمتر نمونه ژئوشیمی آبراهه‌ای  و کانی‌سنگین برای طلاو عناصر وابسته جهت مطالعات بیشترانجام گردید.
و خلاصه ای از آنالیز (طلا AASو بقْیه عناصرICP-MS ) تعداد 94 نمونه ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای بروش متراکم  را بررسی می کنیم:که درآنها بیشترین مقدار طلا95/0 ومیانگین آن09/0 ،بیشترین مقدار تنگستن13/2 ومیانگین آن42/0  ،بیشترین مقدار نقره29/1 ومیانگین آن19/0 ،بیشترین مقدار مس5/108 ومیانگین آن85/50 ،بیشترین مقدارارسنیک9/35 ومیانگین آن97/17 ،بیشترین مقدار انتیموان67/8 ومیانگین آن85/1 گرم درتن می باشد.
همبستگی نزدیک عناصر به صورت :Au,Sbو Ag,Bi,Pb,Zn می باشد.
و خلاصه ای ازمطالعه تعداد18نمونه کانی سنگین که درآن کانیهای ؛طلا،آمفیبول،بیوتیت،پیروکسن،آناتاز،مگنتیت،هماتیت،روتیل،پیرولوزیت،سینابر،اسپینل،گالن،شئلیت،اپیدوت، لیمونیت،پیریت اکسید،باریت،سروزیت،مارتیت،الیژیست،پیریت،کانیهای آلتره وزیرکن دیده شده است.
 پس از ارائه نتایج مرحله قبلی، اکتشاف لیتو ژئوشیمیایی برای مساحت 300 هکتاراز محدوده آلتره آرژیلی پیشرفته ،متوسط وپروپلیتی براساس برداشت نمونه های خاک ویا سنگ ازشبکه های 50×50 ویا100×100 طراحی شد. شبکه های 50×50 متر برای بخش مرکزی منطقه که دارای شدت آلتراسیون بیشتر بوده وشبکه های 100×100 متر برای اطراف محدوده درنظرگرفته شد.
و خلاصه ای از آنالیز  (طلا AASو بقْیه عناصرICP-MS)تعداد 279 نمونه لیتو ژئوشیمیایی (سنگ) رابررسی می کنیم؛که درآنها بیشترین مقدار طلا6/4 ومیانگین آن08/0،بیشترین مقدار تنگستن 1180 ومیانگین آن46/6 ،بیشترین مقدار نقره8/4 ومیانگین آن36/0 ،بیشترین مقدار مس 731 ومیانگین آن87/128 ،بیشترین مقدار ارسنیک 268 ومیانگین آن6/36  ،بیشترین مقدار انتیموان8/158 ومیانگین آن21/6 گرم درتن می باشد.
خلاصه آنالیز (طلا AASو بقْیه عناصرICP-MS )204 نمونه لیتوژئوشیمیایی(خاک)را بررسی می کنیم؛
که درآنها بیشترین مقدار طلا5/3 ومیانگین آن12/0،بیشترین مقدار تنگستن77/4 ومیانگین آن38/0 ،بیشترین مقدار نقره26/6 ومیانگین آن45/0 ،بیشترین مقدار مس193 ومیانگین آن36/52 ،بیشترین مقدار ارسنیک6/88 ومیانگین آن67/19 ،بیشترین مقدار انتیموان2/60 ومیانگین آن01/3گرم درتن می باشد. و درنهایت همبستگی نزدیک عناصر به صورت؛Au,Ag,Bi,Te و Pb,Cd,Zn و Fe,Mo حاصل می شود. که درنتیجه منطقه آلتره آرژیلی پیشرفته وبرشی شده بعنوان آنومال معرفی گردید.
بررسی محدوده بکمک ترانشه و آلتراسیون درمقیاس5000/1 خونیک:
از نظرزمین شناسی محدوده250هکتاری محصور بین مختصات(59˚ 10΄ 07˝-59˚ 11΄ 32˝،      32˚ 22΄ 40˝-32˚ 23΄ 31˝ ) شامل چهار واحد لیتولوزی؛ توف وآگلومرا-آندزیت ،میکرودیوریت وواحدهای سنگی میکرودیوریتی آلتره شده (باسن ائوسن) می باشد که این بخش بیشترین گسترش را شامل می شود وشدت آلتراسیون دربخش مرکزی بیشتر ودر اطراف محدوده کمتربوده.در این بخش آلتره سه نوع آلتراسیون قابل تفکیک می باشد:الف) آرژیلیک پیشرفته(سیلیس،آلونیت وکائولینیت) بارنگ رخنمونی زرد دربخشهای مرکزی محدوده اکتشافی ب) آرژیلیک متوسط(ایلیت،کربنات وکائولینیت) وبارنگ رخنمونی قرمز آجری دربخش شمالی وجنوبی محدوده بابیشترین گسترش ج) پروپلیتی(کلریت،کربنات،مگنتیت،اپیدوت وپیریت) وبارنگ رخنمونی سبزمتمایل به تیره بخش مرکزی وشرقی.(نقشه مربوطه)
از مطالعه مقاطع صیقلی نمونه های منطقه پروپیلیتی و سولفیددار،بیشتر بصورت دانه های بی شکل و غربال گونه پیریت در اثر هوازدگی و اکسایش از حاشیه ها به هیدروکسیدآهن و اخری تبدیل شده که انحلال همین محصولات ثانوی موجب رنگ قهوه ای سنگ شده و مقاطع صیقلی درمنطقه برشی شده از دید ماکروسکوپی؛ شامل فراگمنتهایی که توسط زمینه قهوه ای رنگ به هم پیوند دارند. و از دید میکروسکوپی؛ شامل بخشهای حفره گون پخش شده توسط مواد میکروکریستالین سبزرنگ مالاکیتی و پراکندگی آغشتگی هیدروکسیدآهن آبشستی می باشند. درهیچکدام ازنمونه های مقاطع صیقلی کانه طلا مشاهده نشده است.
مجموعا"بیست ترانشه دستی، باحجم خاکبرداری246مترمکعب ومجموعاً بطول 787متر حفرگردیده.نمونه های ترانشه های 1الی16بعلت وزن کم(4الی5کیلوگرم) بعداز برداشت مستقیما" به بخش نمونه کوبی آزمایشگاه فرستاده شده.ولی نمونه های ترانشه های 17الی 20بعلت وزن زیاد(40الی50کیلوگرم) بعداز برداشت درنزدیکی محل ترانشه ها داخل حوضچه آهنی بوسیله چکش 10کیلوئی تا اندازه 2سانتیمتر خردشده و سپس بوسیله عمل کواترینگ ، وزنی حدود 8الی10کیلوگرم رابرای نمونه کوبی آزمایشگاه ارسال شده. 
ترانشه هادر سه منطقه آلتره به شرح زیر حفر شده اند:الف)درمرز بخشهای آلتره آرژیلی پیشرفته دارای رگچه های هماتیتی ولیمونیتی بصورت استوک ورکی درمرز گسل می باشد .که دارای گسترشی به ابعاد 300در 100 متر می باشد.و ترانشه های (1-2-3-4-5-6) دراین منطقه حفر شده. نمونه ها بصورت شیاری واز اینتروال 10سانتیمتر الی 10متر باتوجه به تغییر رنگ،کانه زایی ولیتولوزی ازدیواره ترانشه ها بوزن حدود 4الی 5 کیلوگرم برداشت شده.واز لحاظ کانه زائی وعیار درمقام متوسط تا ضعیف قراردارد. و خلاصه ای از آنالیز (طلا AASو بقْیه عناصرICP-MS )  نمونه های ترانشه های 1الی6 رابررسی می کنیم؛که درآنها بیشترین مقدار طلا35/3 ومیانگین آن152/0،بیشترین مقدار تنگستن17/9  ومیانگین آن42/4 ،بیشترین مقدار نقره38 ومیانگین آن899/1 ،بیشترین مقدار مس 900 ومیانگین آن878/137  ،بیشترین مقدارسرب750 ومیانگین آن118/214، بیشترین مقدارروی 999 ومیانگین آن545/281گرم درتن می باشد.
 ب)درمرز بخشهای آلتره آرژیلی پیشرفته با بخشهای آلتره پروپلیتی شده ترانشه های (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16)حفرشده که گسترش زیاد داشته ولی دارای عیار ضعیفی برای طلا می باشد. و نمونه ها بصورت شیاری از اینتروال10سانتیمتر الی 1متر باتوجه به تغییر رنگ،کانه زایی ولیتولوژی از کف ویا دیواره ترانشه بوزن حدود 4الی 5 کیلوگرم برداشت شده اند. و خلاصه ای از آنالیز (طلا AASو بقْیه عناصرICP-MS )تعداد 192 نمونه سنگی ازترانشه ها ی 7الی16 درمنطقه آلتره پروپلیتی شده را بررسی می کنیم؛که درآنها بیشترین مقدار طلا4/6  ومیانگین آن02/0،بیشترین مقدار تنگستن1/9 ومیانگین آن1/1،بیشترین مقدار نقره78/8 ومیانگین آن7/0،بیشترین مقدار مس 3180 ومیانگین آن95/89 ،بیشترین مقدارانتموان9/95 ومیانگین آن26/6 ، بیشترین مقدار ارسنیک 358  ومیانگین آن 61/40  بیشترین مقدارسرب33/13333ومیانگین آن61/235 گرم درتن می باشد.البته عیار4/6 گرم درتن طلا، فقط برای یک تا دو مورد بیشتر نبوده وآن هم مربوط به بخشهایی بوده که براثر شستگی آغشتگی پیدا کرده اند.درحالیکه عیار میانگین 20 میلیگرم درتن می باشد.
ج)درمرزگسلی بخشهای آلتره آرژیلی پیشرفته بٍرشی شده  باتوده ساب ولکانیک میکرودیوریتی که ترانشه های (17-18-19-20)حفرشده، نمونه ها بصورت کانالی واز اینتروال 1متری، درپهنای 15سانتیمتر وتا عمق 15 سانتیمتر ازکف ترانشه بوزن حدود 40الی 50 کیلوگرم برداشت شده.درواقع این منطقه بهترین بخش از لحاظ ماده معدنی می باشد. و با ابعاد 300در 100 متر رخنمون دارد.که درراستای گسل  شمالشرق ـ جنوبغرب درکنتاکت باتوده ساب ولکانیکی میکرودیوریتی گسترش دارد دراطراف گسل ونزدیک توده ساب ولکانیکی عیارطلا بالا؛بین 1الی 5گرم درتن متغیر بوده وهرچه ازگسل وتوده ساب ولکانیک فاصله میگیریم و به بخشهای آلتره آرژیلی پیشرفته می رسیم ، عیارکم کم کاهش می یابد. درزیربوسیله ترانشه ها بیشتر به این نقطه(بٍرش هیدروترمالی ) می پردازیم:
درترانشه 7 1: برای طول 20متر دربخش آرژیلی و بٍرشی شده عیار میانگین طلا 757 وبرای48متربعدی دربخش آلتره پروپلیتی شده87/161میلی گرم در تن می باشد.
درترانشه8 1:  برای طول 19مترابتدائی ترانشه دربخش آرژیلی و برشی شده عیار میانگین47/549 ،برای 23متربعدی دربخش برشی شده میانگین17/62 ،برای 18متربعدی دربخش برشی شده میانگین11/53،برای طول 23متربعدی دربخش بٍرشی شده عیار میانگین30/291 ،برای 23متربعدی دربخش برشی شده عیار میانگین56/809 وبرای24مترآخردربخش آلتره پروپلیتی شده 275میلی گرم در تن می باشد.
درترانشه 19: برای طول 19متر دربخش بٍرشی شده عیار میانگین طلا15/731 وبرای29مترآخردربخش آلتره پروپلیتی شده10/113میلی گرم در تن می باشد.
درترانشه20: برای طول 12متر دربخش آلتره آرژیلی متوسط عیار میانگین طلا 693 وبرای6مترآخردربخش آلتره آرژیلی متوسط 1282میلی گرم در تن می باشد.
و خلاصه ای از آنالیز (طلا AASو بقیه عناصرICP-MS )تعداد 454 نمونه سنگی برای ترانشه های17الی20 درمنطقه ٍبرش هیدروترمالی رابررسی می کنیم:که درآنها بیشترین مقدار طلا66/5 ومیانگین آن32/0،بیشترین مقدار تنگستن1/49  ومیانگین آن27/3 ،بیشترین مقدار نقره8/30 ومیانگین آن79/0 ،بیشترین مقدارمس861 ومیانگین آن49/131،بیشترین مقدارانتموان 213 ومیانگین آن42/16، بیشترین مقدارارسنیک 476 ومیانگین آن 39/84 بیشترین مقدارسرب1765 ومیانگین آن73/89 گرم درتن می باشد.ودرنهایت همبستگی عناصر بصورت: Au,Ag,Bi,Te وZn,Cd,Pb وFe ,Mo حاصل می شود.
نتیجه گیری:
کانه زایی مربوط به بخشهای آلتره آرژیلی پیشرفته وگاها"برشی شده درراستای شکستگیهای اطراف توده میکرودیوریتی می باشد که دربرخی نقاط آثاربرشی شدن واستوک ورکی بهمراه آلتراسیون آرژیلی پیشرفته کاملا"رخنمون داشته ودرسایرنقاط اطراف آن آلتراسیون آرژیلی ویا پروپلیتی راشاهد هستیم.درنهایت ادامه مطالعات اکتشافی (حفاری)پیشنهاد می شود در اطراف ،دورتادور و مرز توده ساب ولکانیکی که بصورت افتادگی و شکستگیهای ظاهرا"عمیق و بٍرٍٍشی می باشد متمرکز گردد،بطوریکه درضلع شرقی توده  ساب ولکانیکی ،رخنمون منطقه بٍرش هیدروترمالی وآلتراسیون غنی از طلا، به ابعاد (100×500)متر بیشترگویای این واقیت می باشد.
منابع:
1- نقشه های زمین‌شناسی1:250000 بیرجند و1:100000 مختاران ( افتخارنژاد،اشتوکلین، موحداول،امامی سازمان زمین شناسی کشور (1369  ))
2 - گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی 1:100000مختاران  (شرکت توسعه علوم زمین (1380)  )
3 - نقشه زمین‌شناسی1:20000 خونیک ( روشن روان ـ سازمان زمین شناسی مشهد (1382 ) )
4 - گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی (20000/1) خونیک (امیدوارـ سازمان زمین شناسی کشور (1381)  )
5- نقشه توپوگرافی(5000/1) خونیک  (نبیان، نوری ـ شرکت کندوکاوکویر (1384) )
6- گزارش اکتشاف ژئوشیمیایی آبراهه ای (5000/1) خونیک (امیدوارـ سازمان زمین شناسی کشور (1382) )
7- گزارش اکتشاف لیتو ژئوشیمیایی (5000/1) خونیک ( امیدوارـ سازمان زمین شناسی کشور (1384) )
8- گزارش اکتشاف زمین شناسی- معدنی (5000/1) خونیک  (نبیان-امیدوار شرکت کندوکاوکویر (1384))
9- نقشه  زمین شناسی ـ آلتراسیون(5000/1) خونیک  (نبیان-امیدوار شرکت کندوکاوکویر (1384)  )
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد