دگرشکلی و نقش آن در افزایش بازیافت طلا در ذخیره ماسیوسولفید غنی از طلای باریکا، شرق سردشت

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی یارمحمدی،
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

چکیده:
محدوده معدنى باریکا در توالى آتشفشانى - رسوبى زیردریائى کرتاسه در منتهی­الیه شمال غربى زون سنندج- سیرجان قرار دارد. کانه­زائى ماسیوسولفید غنى از طلا در واحد متاریولیت- توف ریولیتى این توالى، رخ داده است. این کانه­زائى در داخل اصلی­ترین و بزرگترین پهنه برشى منطقه واقع شده است (پهنه برشى باریکا). بر طبق مطالعات الکترون مایکروپروب، طلا عمدتاً بصورت الکتروم و همچنین درگیر در شبکه دیگر کانی­ها از جمله پیریت, گالن، تترائدریت-تنانتیت، بورنونیت-بولانژریت و تووینیت- وینیت دیده می­شود. مهمترین اثر دگرشکلى بر روى کانه­زائى طلا در محدوده معدنى باریکا شامل خروج الکتروم غیرقابل رؤیت از داخل کانیهاى طلادار از جمله پیریت و قرار­گیرى و تبلور مجدد آن در شکستگی­ها و فضاى بین بلورى کانیها بصورت الکتروم درشت بلور می­باشد. بطوریکه اندازه بلورهاى الکتروم تا ۲۶۴ میکرون نیز می­رسد. این رفتار الکتروم در طى دگرشکلى می­تواند باعث افزایش بازیافت طلا از کانسنگ طلا در ذخایر ماسیوسولفید غنى از طلاى دگرشکل شود (هاستون و دیگران ۱۹۹۲).
 
واژگان کلیدى: الکتروم، دگرشکلى، ماسیوسولفید غنى از طلا، باریکا
 
Abstract:
Barika gold mineralization occurred in a Cretaceous metavolcano-sedimentary sequence at northwestern Sanandaj-Sirjan zone. Gold-rich volcanogenic massive sulfide mineralization occurred in a rhyolite to rhyolitic tuff unit which is completely in Barika shear zone. Based on electron microprobe studies, gold is observed to form electrom mostly, and in lattice of other minerals, such as Pyrite, Galena, Tetrahedrite- Tenantite, bournonite- Boulangerite, Twinte- Vinnite. The main effect of deformation on the gold mineralization ismigration of submicroscopic gold to cracks and crystal defects in minerals to form electrum under low to moderate strain and release of electrum from fractured mineral under higher strain. This behavior of gold can increase recovery of gold in Au-bearing ore deposits (Huston et al., ۱۹۹۲).    

دگرشکلی و نقش آن در افزایش بازیافت طلا در ذخیره ماسیوسولفید غنی از طلای باریکا، شرق سردشت

  علی یارمحمدی، کارشناس ارشد زمین­ شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابراهیم راستاد، استادیار گروه زمین ­شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محدوده معدنی باریکا در توالی آتشفشانی - رسوبی زیردریائی کرتاسه در منتهی­ الیه شمال غربی زون سنندج- سیرجان قرار دارد. کانه­زائی ماسیوسولفید غنی از طلا در واحد متاریولیت- توف ریولیتی این توالی، رخ داده است. این کانه­زائی در داخل اصلی­ترین و بزرگترین پهنه برشی منطقه واقع شده است (پهنه برشی باریکا). بر طبق مطالعات الکترون مایکروپروب، طلا عمدتاً بصورت الکتروم و همچنین درگیر در شبکه دیگر کانی­ها از جمله پیریت, گالن، تترائدریت-تنانتیت، بورنونیت-بولانژریت و تووینیت- وینیت دیده می­شود. مهمترین اثر دگرشکلی بر روی کانه­زائی طلا در محدوده معدنی باریکا شامل خروج الکتروم غیرقابل رؤیت از داخل کانیهای طلادار از جمله پیریت و قرار­گیری و تبلور مجدد آن در شکستگی­ها و فضای بین بلوری کانیها بصورت الکتروم درشت بلور می­باشد. بطوریکه اندازه بلورهای الکتروم تا 264 میکرون نیز می­رسد. این رفتار الکتروم در طی دگرشکلی می­تواند باعث افزایش بازیافت طلا از کانسنگ طلا در ذخایر ماسیوسولفید غنی از طلای دگرشکل شود (هاستون و دیگران 1992).

 واژگان کلیدی: الکتروم، دگرشکلی، ماسیوسولفید غنی از طلا، باریکا

 Abstract:

Barika gold mineralization occurred in a Cretaceous metavolcano-sedimentary sequence at northwestern Sanandaj-Sirjan zone. Gold-rich volcanogenic massive sulfide mineralization occurred in a rhyolite to rhyolitic tuff unit which is completely in Barika shear zone. Based on electron microprobe studies, gold is observed to form electrom mostly, and in lattice of other minerals, such as Pyrite, Galena, Tetrahedrite- Tenantite, bournonite- Boulangerite, Twinte- Vinnite. The main effect of deformation on the gold mineralization ismigration of submicroscopic gold to cracks and crystal defects in minerals to form electrum under low to moderate strain and release of electrum from fractured mineral under higher strain. This behavior of gold can increase recovery of gold in Au-bearing ore deposits (Huston et al., 1992).    

  Key words: electrom, deformation, gold-rich massive sulfide, Barika

 

کلید واژه ها: باریکا طلا ماسیوسولفید پیریت سردشت زمین شناسی اقتصادی واکتشاف آذربایجان غربى