کنودونت های سازند بهرام در کوه فغان، جنوب کاشمر

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ناصر احمدی- علیرضا عاشوری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
کنودونت های سازند بهرام در کوه فغان (جنوب کاشمر) موضوع بحث مقاله حاضر است. سازند بهرام در ناحیه مورد مطالعه با 195 متر ضخامت از آهک با تداخل های دولومیتی و به مقدار کمتری شیل تشکیل یافته است.
کنودونت های شناسایی شده شامل سه بخش Ancyrodella , Polyganthus, Icriodus است که 15 گونه و دو زیرگونه را شامل می شود.
کنودونت های شناسایی شده بیانگر زون کنودونتی Lower varcus(ژیوسین) تا زون کنودونتی Lower gigas
(فرازنین پیشین) برای برش مورد مطالعه است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى