سیلسی شدن انتخابی در رسوبات ائوسن منطقه آمره قم

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده رسول اخروی- علیی مبشری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

کلید واژه ها: قم