مطالعه و بررسی کانیهای رسی در آبرفتهای کواترنری غرب ملایر

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مهرداد اسفندیاری -مهدی امینی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
در این بررسی که برای مطالعه خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و مینرالوژیکی کانیهای رسی صورت گرفته، واحدهای تشکیل دهنده آبرفتهای منطقه بر اساس تغییر رنگ و بافت (از نظر رسوب شناسی) تفکیک شده و تعدادی از واحدهای سطحی و عمقی در رسوبات غرب شهرستان ملایر انتخاب شدند. برای مطالعات کانی شناسی به روش جکسون و مهرا نمونه ها آماده شده و با استفاده از دستگاه پراش نگار پرتو X رسهای ریز و درشت دانه بصورت جداگانه پراش نگاری شدند. مطالعات شیمیایی شامل تجزیه شیمیایی و فرمول ساختمانی کانیهای رسی موجود در منطقه تعیین گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در همه واحدها کانیهای ایلیت و کلریت دیده می شوند و کانی اسمکتیت در بخش رس ریز ظاهر می شود. علاوه بر آن کانیهای مختلط ایلیت- اسمکتیت، کلریت- اسمکتیت در بعضی مناطق شناسایی شده است. کانی ایلیت موجود در منطقه دارای منشاء موروثی می باشد (با توجه به اندیس ویور)، در بعضی مناطق ایلیت ناخالص بوده (K2O پایین) و از طرف دیگر از سطح به عمق از میزان K2O ایلیت کاسته می شود (با توجه به نسبت پیک ) که این مسئله ناشی از هوازدگی ایلیت و همینطور جذب پتاسیم توسط گیاهان در سطح است. کلریت نیز دارای منشاء موروثی می باشد، ولیکن اسمکیت علاوه بر منشاء موروثی بخشی از آن مربوط به فرایندهای پدوژنیک می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد