بررسی چینه شناختی و دیرینه شناختی رخساره های سنگی کرتاسه پسین در منطقه َمرّی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شهلا الله مددی
تاريخ برگزاری ۰۲ اسفند ۱۳۸۵

      مطالعه سنگهاى رسوبى کرتاسه پسین هدف این نوشتار است. پس از  برداشت هاى صحرایى و چینه نگارى منطقه مورد نظر، نمونه هایى جهت بررسى هاى سنگ شناختى و دیرینه شناختى برداشت و مطالعه گردیدند. تلفیق مشاهدات صحرایى و بررسى هاى آزمایشگاهى موجب شناخت هر چه بیشتر این سنگها شده است.

 

چینه نگارى

 

واحد

سنگ آهک زیستى میکریتى و سنگ آهک ماسه اى گلوبوترانکانادار خاکسترى روشن تا صورتى درونداشت سنگ شناختى این واحد در شمال- شمال باختر روستاى گرماب بالا، جنوب باختر روستاى سلم رود و شمال خاور روستاى اسب کشان است. این سنگ آهک ها نازک ،۱۰- ۵ سانتیمتر، تا متوسط لایه  ،۵۰-۳۰ سانتیمتر، هستند و ستبراى آن ها حدود ۲۵۰-۱۵۰ متر است. در بیشتر موارد ارتباط نزدیک و تنگاتنگى بین سنگ هاى آتشفشانى با واحد وجود دارد به گونه اى که نمى توان نقش اصلى آن را در تعیین دیرینه واحد هاى یاد شده از نظر دور داشت. در بیشتر موارد مرز زیرین آن ها با واحد هاى آتشفشانى کرتاسه بالا هم شیب و پیوسته است. در هسته ناودیس کوه گرماب مرز زبرین آن ها با واحد ناپیوسته و هم شیب است. مطالعه دیرینه شناختى بر روى این سنگ آهک ها دیرینه کرتاسه پسین ،کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین، را براى آن ها نشان مى دهد (ش.الله مددى- سازمان زمین شناسى کشور-۱۳۸۳)

Globotruncana ventricosa, Globot. arca, Globot. stuarti, Globot. falsostuarti, Globot. lamellose, Globot. lapparenti, Globot. bulloides, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita calcarata, Globotruncanita elevata, Globotruncanita conica, Globotruncanita calcarata, Rugoglobigerina rugosa, Rugoglobigerina scotti, praeglobotruncana citae, Hedbergella sp., Heterohelix sp., Cibicides sp.

مطالعه میکروسکوپى نمونه هاى این واحد بافت آنها را میکریتى و اینترامیکریتى با رگه هاى کلسیتى نشان مى دهد که نشانگر پیشروى دریا مى باشد.

 

 

شهلا الله مددی،رضا کهنسال،صدیقه ذوالفقاری

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده :

 ورقه یکصد هزارم مَرّی در بخش جنوب خاوری چهارگوش دویست و پنجاه هزارم خارتوران است. این منطقه بخش کوچکی از ناحیه ساختاری سبزوار است که در محدوده بین استان‌های سمنان و خراسان جای دارد.

بررسی های چینه شناختی در پایان کرتاسه پسین نشانگر وجود انبوهی از سنگ آهک های کرم رنگ مایل به صورتی همراه با حجم بسیار زیادی سنگ های آتشفشانی خاکستری تیره مایل به سبز در چهره گدازه ها و سنگ های آذرآواری با ترکیب گوناگون در این زمان است. 

مطالعه دیرینه شناختی بر روی این سنگ آهک ها بافت آن ها را میکرایتی، اینترامیکریتی و دیرینه آن ها را با توجه به میکروفسیل های شاخص موجود بویژه Globotruncanita elevata,   Globotruncana ventricosa, Globotruncana arca, Globotruncanita stuarti, Globotruncana falsostuarti,   کرتاسه پسین ،کامپانین پسین- ماستریشتین پیشین، نشان می دهد.

در گامه های پایانی کرتاسه و آغاز سنوزوئیک جنبش کوه زایی لارامید در چهره یک فاز فشارشی سبب چین خوردگی و بیرون آمدن منطقه از آب و آشکار شدن سنگ های مورد بررسی شده است.

 

 

The stratigraphy and paleontology of late Cretaceous  lithofacies in Marri area

Abstract:

The 1:100000 Marri sheet, is in the south east of 1:250000 Khartouran guardrangle. This region is a small part of Sabzevar structural area, which is confined between Semnan and khorasan.

Stratigraphic studies on late cretaceous Indicate the mass presents of pinkish creamy limestones along with great volume of greenish- dark grey. Volcanic rocks in the face of lavas and volcano calstic rocks with different combination in this age.

Paleontologic study on these limestones demonstrates the texture, as micritic and intramicritic and their chronicle as microfossiles index notice: Globotruncanita elevata, Globotruncana ventricosa, Globotruncana arca, Globotruncana stuarti, Globotruncana falsostuarti, are late cretaceous, late Campanian and Early Masstrichtian.

In cretaceous final steps and beginning of Cenozoic, Laramid orogeny in face of pressure phase has caused wrinkling and emerging this area of marine and revelation of under study rocks.

کلید واژه ها: سایر موارد