مطالعه Palaeocurrent براساس فسیلهای «توریتلائیده» در شیلهای آلبین در منطقه کلاه قاضی (جنوب اصفهان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مهناز امیر شاه کرمی-مهدی یزدی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
صدفهای مخروطی شکل از قبیل نوتیلوئیدهای ارتوکونیک، شکم پایان برجی شکل و مرجانهای روگوزا ابزار مناسبی جهت بررسی جریانهای قدیمی (Palaeocurrent) بوده و با بازنگری در جریانهای دیرینه و مطالعه بر روی فاسیسهای رسوبی می توان به مدل جغرافیایی دیرینه در زمان کرتاسه (فاصله زمانی آلبین تا سنومانین) در منطقه اصفهان دست یافت.
در واحد رسوبی موسوم به شیل سبز بدانتی سراس متعلق به اشکوب آلبین(Albian)، واقع در منطقه کلاه قاضی در جنوب- جنوب شرق اصفهان، میان الیه های آهکی غنی از بقایای فسیل های توری تلید (Turritellid) (از شکم پایان برجی شکل)، دوکفه ای ها (Trigonia sp) و سرپایان
(Boudanticeras sp., Douvilleiceras sp) وجود دارد.
با توجه به آزیموت راس صدف این نوع فسیل ها که حاکی از جهت بالا دست جریان یا Up-stream می باشد، داده های موجود در قریب به 100 نمونه اندازه گیری صحرایی در لایه های مذکور بصورت نمودار رز دیاگرام (Rose- Diagram) ترسیم و براساس الگوی حاصل جهت تاثیر جریانهای قدیمی تفسیر گردیده است. آنچه از مشاهدات حاصل شده است حاکی از تاثیر جریانهای خیلی ضعیف و یا چند سویی و حاکمیت شرایط Almost random در محیط رسوبی میان لایه های آهکی فوق الذکر می باشد و بیانگر شیب پلاتفرم و یا محیط های حاشیه ای حوزه در محیط Open marine (دریای باز) است.

کلید واژه ها: اصفهان