تیپ بندی افیولیتهای مشهد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده صدرالدین امینی- ابولفضل کریمی مقدم
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
با توجه به نتایج حاصل از مطالعات صحرایی، میکروسکوپی، آنالیز داده های ژئوشیمیایی و با درنظر گرفتن پارامترهایی همچون: محیط ژئودینامیکی، نرخ گسترش کف اقیانوس، نرخ ذوب پیرولیت، سری ماگمایی، پی دگرگونی، ضخامت و نوع سنگهای بازیک و فوق بازیک، لیتولوژی تکتونیت ها- به عنوان تفاله باقیمانده از ذوب (هارزبوژیت و لرزولیت)- رسوبات پلاژیک همراه، تغییر شکلها و ساختمانهای مختلف، اندازه نئوپلاستها و نوع تجزیه، تیپ
Harzburgit ophiolite Type) HOT) برای افیولیتهای مشهد پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى