زمین ریخت شناسی تراورتن های آذر شهر (آذربایجان خاوری)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدحسن - نبوی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۶۳
در گستره جنوب باختری آذر شهر، تراورتن های زینتی و پدیده های ریخت شناسی گونه گونی وجود دارد که در این نوشتار برای چگونگی تشکیل و پیوند آنها با آتشفشان سهند و تکتونیک ناحیه نکته هایی به میان آمده است.
تراورتن های زینتی (گردویی، قرمز، لیمویی) مرمرهای تجارتی (آراگونیت، کلسیت) و موج میانی آنها و همچنین پیدایش و ساختمان سه دسته پدیده را بر پایه مقدار آبدهی- گاز دهی و PH آب چشمه، جنس سنگ های سر راه و شیب سطح زمین مورد سخن است. پدیده ها عبارتند از:
1- پدیده های زایشی مانند تک چشمه های فواره ای (گاز کربنیک دار) چشمه های گروهی خطی، رگه های گسله سوار.
2- ریخت های اصلی مانند پهنه، پشته، تختگاه.
3- ریخت های فرعی مانند تپه و تپلک، مخروط و گنبدک، برجسته جوی و حوضک، تنوره و ویرانه های انفجاری.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى