ترموبارومتری سنگهای دگرگونی منطقه همدان: شواهدی بر دگرگونی ناحیه ای فشار پایین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اکبر بهاری فر
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
در منطقه همدان، انواع سنگهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی برونزد دارند. بررسی های ترموبارومتری به عمل آمده در مورد این سنگها، با استفاده از روشهای گوناگون، نشان می دهد که سنگهای منطقه در فشار حداکثر 0/5+- 4 کیلوبار و دمای حداکثر 10+- 570 درجه سانتیگراد دگرگون شده اند. و در اوج دگرگونی تغییرات فشار نقش مهمی در تحول پاراژنزها داشته است. براساس محاسبات ترموبارومتری و با درنظر گرفتن خصوصیات پتروگرافی سنگها، دگرگونی ناحیه ای منطقه همدان، از نوع فشار پایین- حرارت بالا (LP-HT) بوده است.

کلید واژه ها: همدان